JAUNĀKIE RAKSTI

  Piesardzīga Baznīcas dievkalpojumu, sanāksmju un pasākumu noturēšanas atsākšana Latvijā būs iespējama tikai pēc Austrumeiropas reģiona prezidija atļaujas un oficiālā paziņojuma saņemšanas.
  Kā es varu uzklausīt Viņu? Svētajos Rakstos Dievs ir vairākkārt iepazīstinājis Savu Dēlu Jēzu Kristu ar īpašu uzaicinājumu „uzklausīt Viņu”. Kā mēs sadzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs varam uzklausīt Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss, un vai mēs varam būt droši, ka to sadzirdam?
  Lai kur jūs būtu un lai kādi būtu jūsu apstākļi, jūs varat sniegt zīmīgāku ieguldījumu Israēla sapulcināšanā, nekā jums varētu šķist.
  Zinot, ka mūsu ēdamgalds svētdienā kļūs par Svētā Vakarēdiena galdu, mēs abi sestdienā īpašas rūpes pievēršam tam, lai mūsu māja būtu tīra un kārtīga. Mans vīrs AR PRIEKU loka veļu un sūc putekļus. Un es priecājos, ka varu rast prieku viņa priekā!
  Man joprojām nebija atbilžu uz maniem jautājumiem, taču šī sirsnīgā žēlastība pārliecināja mani, ka gan Kenedija, gan es esam mūsu Debesu Tēva mīlētas un ka caur Viņa Dēla, Jēzus Kristus, Izpirkšanas upuri man ir cerība, ka Kenedija, mans vīrs un es kādu dienu atkal būsim kopā kā ģimene.
  Viņš ir bijis kopā ar mani visdrūmākajos brīžos, spēcinot manu garu dienu pēc dienas vai dažkārt stundu pa stundai. Kāpēc gan Viņš ir bijis kopā ar mani?
  Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca sagatavo pasauli tai dienai, kad „Zeme būs pilna ar atziņu par To Kungu” (Jesajas 11:9).
  Māsa Džīna B. Bingema uzklausa Jēzu Kristu caur sirsnīgu pārliecību, ka viņa rīkojas pareizi.