JAUNĀKIE RAKSTI

Jēzus kalpo senās Amerikas ļaudīm, pamanot viņu vājības. Būdams līdzcietības pārpilns, Viņš dziedina viņu sasirgušos, aicina pie Sevis mazos bērniņus un lūdz par viņiem.
Jēzus pavēsta senās Amerikas iedzīvotājiem, ka viņi ir „citas avis”, kā rakstīts Bībelē un kā Tas Kungs to tika teicis Jeruzalemes ļaudīm.
Jēzus Kristus turpina Savas mācības, viesojoties pie senās Amerikas ļaudīm. Jēzus vārdos atspoguļojas Kalna sprediķis un Svētīgumi, kas atrodami Mateja evaņģēlija 5.-7. nodaļā.
Jēzus Kristus māca senās Amerikas ļaudis un, saucot vārdā pravieti Nefiju un citus mācekļus, pieacina tos un piešķirt tiem spēku kristīt ļaudis, kuri nožēlo grēkus un tic Viņam.
Senās Amerikas ļaudis piemeklē briesmīga iznīcība. Cerība atgriežas, kad izdzīvojušie sapulcējas un pieredz augšāmceltā Kristus nolaišanos no debesīm.
Pār senās Amerikas tautu nāk smaga iznīcība. Cerība atgriežas, kad izdzīvojušie sapulcējas un kļūst par lieciniekiem augšāmceltā Kristus nokāpšanai no debesīm. Jēzus viņiem kalpo, un parādās eņģeļi.
Pateicība nav tikai atslēga uz personīgo prieku. Tā arī motivē mūs būt par svētību citiem un mainīt pasauli uz labu.
Caur derībām jūs varat sasaistīties ar Dievu. Šī saikne jums sniedz piekļuvi Dieva spēkam.