Pravieši un apustuļi

Pravieši un apustuļi

Pravieši

Pravietis ir vīrs, kuru Dievs iecēlis par Savu runasvīru un evaņģēlija patiesību skolotāju, atklājēju un liecinieku. Gan Baznīcas prezidents, gan apustuļi ir pravieši. 

Mūsdienu apustuļi un pravietis ir raksturīgākā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iezīme. Baznīcas locekļi uzskata, ka augstākie Baznīcas vadītāji — Džozefs Smits, Brigams Jangs un visi pārējie Baznīcas prezidenti — ir Dieva pravieši, tāpat kā Ābrahāms, Mozus, Jesaja un Jēzus Kristus apustuļi sendienās.  Pašreizējais Baznīcas prezidents un pravietis ir Tomass S. Monsons.Baznīcas locekļi tic, ka līdz ar Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas dibināšanu ir atjaunota Jēzus Kristus dzīves laikā dibinātā Baznīca. Šī atjaunošana ietver arī mūsdienu praviešu un apustuļu aicināšanu.

Līdz ar mūsdienu praviešiem ir dotas arī mūsdienu atklāsmes un papildus Svētie Raksti. Džozefs Smits ir pazīstams, lielākoties pateicoties tam, ka pārtulkoja Mormona Grāmatu: vēl vienu liecību par Jēzu Kristu un lika pamatus Baznīcas dibināšanai 19. gs. Turpmākie Baznīcas prezidenti ir devuši katrs savu personīgo pienesumu.

Ticība, ka Baznīcu vada pravieši un apustuļi, nebūt nenozīmē, ka Baznīcas locekļi akli sekotu saviem vadītājiem. Lai gan Dieva pravietis saņem atklāsmi un iedvesmu, lai vadītu visu Baznīcu kopumā, atklāsmes var tikt saņemtas jebkurā līmenī, ieskaitot draudžu vadītājus, atsevišķus Baznīcas locekļus un viņu ģimenes. Patiesībā no Baznīcas locekļiem tiek gaidīts, lai viņi tiektos saņemt šādu dievišķo vadību un palīdzību jautājumos, kas skar katra personīgo dzīvi, Baznīcas pienākumu pildīšanu un tiekšanos pēc laicīgiem mērķiem, ieskaitot karjeru. No Baznīcas locekļiem tiek gaidīts, lai viņi lūgtu un tiektos iegūt savu personīgo „liecību” jeb pārliecību par principiem, ko māca Baznīcas vadītāji.

Apustulis

Apustulis ir augstākais priesterības amats Baznīcā. Apustuļi kalpo līdz mūža galam, liecinot pasaulei par Jēzu Kristu kā Viņa „īpašie liecinieki”. Viņi ieņem amatus Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijās. Trīs apustuļi veido Augstāko Prezidiju. Pārējie divpadsmit veido Divpadsmit apustuļu kvorumu.

Augstākais prezidijs

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu vada 15 apustuļi, kas tiek uzskatīti par praviešiem, gaišreģiem un atklājējiem. Par Baznīcas prezidentu kļūst vīrs, kas visilgāk kalpojis par apustuli, un viņš ar iedvesmu izvēlas divus no apustuļiem par saviem padomniekiem. Šie trīs vīri veido Augstāko Prezidiju — Baznīcas augstākās pārvaldes institūciju. (Lai uzzinātu vairāk par pārējiem 12 apustuļiem, skat. Divpadsmit apustuļu kvorums — otrā augstākā Baznīcas pārvaldes institūcija.)

Augstākā Prezidija locekļi ir īpaši Jēzus Kristus liecinieki, kas aicināti mācīt un liecināt par Viņu visā pasaulē. Viņi bieži ceļo, uzrunājot un iedvesmojot lielus Baznīcas locekļu un interesentu pulkus, kā arī tiekoties ar vietējiem vadītājiem.

Ārpus izbraukumiem Augstākā Prezidija locekļi apspriežas cits ar citu vai ar citiem vispārējiem Baznīcas vadītājiem par tādiem jautājumiem kā, piemēram, misionāru darbs, tempļu celtniecība, garīgā un laicīgā labklājība, kā arī vēl daudzām citām lietām, kas attiecas uz pasaules mēroga Baznīcu kopumā.

Augstākajā Prezidijā šobrīd darbojas prezidents Tomass S. Monsons, prezidents Henrijs B. Airings un prezidents Dīters F. Uhtdorfs.

Divpadsmit apustuļu kvorums

Viens no divpadsmit vīriem bija nodokļu iekasētājs, un vairāki citi bija zvejnieki, kuri strādāja Galilejas ūdeņos. Kad viņi tika aicināti kalpot, viņi ziedojās, lai būtu Glābēja, kurš viņus aicināja, liecinieki pasaulei.

Viņi bija divpadsmit vadošie mācekļi jeb „apustuļi”, kurus bija izvēlējies Jēzus Kristus gandrīz pirms diviem tūkstošiem gadu.

Vīrieši, kuriem šodien ir tas pats tituls, ir strādājuši dažādās jomās, tajā skaitā, jurisprudencē, uzņēmējdarbībā, medicīnā, akadēmiskajā vidē un tiesu sistēmā. Kad viņi tika aicināti kalpot, arī viņi atteicās no savām profesijām, lai pastāvīgi kalpotu par Kristus lieciniekiem.

Viņi ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļi.

Mūsdienu Divpadsmit apustuļu kvorums tika organizēts 1835. gadā, un tas ir piemērs burtiskai Jēzus Kristus dibinātās baznīcas atjaunošanai uz Zemes.

Divpadsmit apustuļu kvorums ir otra augstākā vadošā struktūra Baznīcas pārvaldē. Tā locekļi kalpo galvenās struktūras — Augstākā Prezidija — vadībā, kuru veido trīs vīri — prezidents un divi padomnieki.

Papildus savam galvenajam pienākumam būt par Kristus vārda īpašajiem lieciniekiem visā pasaulē, apustuļiem ir arī liela administratīva atbildība, jo viņi pārrauga noteiktajai kārtībai atbilstošu vispasaules Baznīcas progresu un attīstību.

Tāpat kā apustuļi senos laikos tika sūtīti pa pasauli, arī šodien apustuļi ceļo pa pasauli, lai stiprinātu un iedrošinātu Baznīcas locekļus, dibinātu jaunas draudzes un vadītu Baznīcas dzīvi. Dažreiz tas nozīmē — satikšanos ar valstu vadītājiem, lai iegūtu atļauju Baznīcas organizēšanai vēl vienā valstī.

Pašlaik Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļi ir: