Par Svētajiem Rakstiem

    Svētie Raksti Photo by Ben White on Unsplash

    Bībele liecina par Jēzu Kristu un ir ietekmējusi un atbalstījusi miljoniem Viņa sekotāju. Tas ir svētu pierakstu apkopojums, kas satur Dieva atklāsmes un pierakstus par Viņa darbiem ar Viņa bērniem.

    Mormona Grāmata ir Dieva vārds — līdzīgi Bībelei. Tie ir Svētie Raksti, kuru stils un saturs ir līdzīgs Bībelei. Abās šajās grāmatās ir ietverta Dieva vadība, kā tā atklāta praviešiem.

    'Mācība un Derības' ir Svēto Rakstu grāmata, kas satur no Tā Kunga dotas atklāsmes pravietim Džozefam Smitam un dažiem citiem mūsdienu praviešiem.