Baznīcas nostāja par mūsdienu sabiedrības jautājumiem - PDSJK Bznīca

Baznīcas nostāja par mūsdienu sabiedrības jautājumiem

Tēmas: 

» Politiskā neitralitāte
» Vardarbība pret bērniem
» Aborts
» Sava dzimuma orientācija
» Embriālo cilmes šūnu pētījumi
» Eitanāzija un dzīvības paildzināšana
» NāvessodsPolitiskā neitralitāte

Baznīcas misija ir Jēzus Kristus evaņģēlija sludināšana, nevis politiķu ievēlēšana. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ieņem neitrālu pozīciju politisko partiju jautājumos. Tas attiecas uz tām visām nācijām, kurās ir nodibināta Baznīca.

Ko Baznīca nedara:

• Nesniedz atbalstu un neiestājas pret politiskajām partijām, kandidātiem vai platformām.
• Neatļauj izmantot Baznīcai piederošas ēkas, Baznīcas locekļu sarakstus vai citus resursus politisko mērķu atbalstītājiem.
• Necenšas norādīt tās locekļiem, par kuru kandidātu vai partiju viņiem būtu jāatdod savas balsis. Šāda nostāja nemainās arī tad, ja amata kandidāts ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas loceklis.
• Necenšas virzīt vai norādīt kādam kļūt par vadītāju valdībā.

Ko Baznīcas dara:

• Mudina tās locekļus savā dzīvesvietā būt atbildīgiem pilsoņiem, tai skaitā būt informētiem par aktuāliem jautājumiem un piedalīties vēlēšanās.
• Sagaida no tās locekļiem, ka politiskos procesos tie iesaistīsies kompetentā un civilizētā veidā, cienot to, ka Baznīcas locekļi nāk no atšķirīgas vides un ar atšķirīgu pieredzi, un daudziem ir atšķirīgi uzskati politiskos jautājumos.
• Pieprasa amata kandidātiem nenorādīt pat netieši, ka viņu kandidatūru vai platformu atbalsta Baznīca.
• Baznīca kā institūcija neatbalsta konkrētu partiju, bet saglabā sev tiesības paust viedokli par jautājumiem, kuriem ir būtiska nozīme sabiedrībā, tai skaitā par morāles sekām, vai arī par to, kas tieši skar Baznīcas intereses.

Savienotajās Valstīs, kur dzīvo gandrīz puse no Pēdējo dienu svētajiem, ir ierasts, ka katru valsts vēlēšanu laikā tiek izdota vēstule, kas jānolasa katrā draudzē, kas mudina Baznīcas locekļus iet vēlēt, taču uzsver Baznīcas neitralitāti politisko jautājumu atbalstīšanā.

Attiecības ar valdību

Ievēlētās amatpersonas, kas ir Pēdējo dienu svētie, pieņem paši savus lēmumus un ne vienmēr piekrīt viens otram vai pat publiski noteiktajai Baznīcas nostājai. Lai gan Baznīca var paust savu uzskatu viņiem, kā to varētu darīt jebkurai citai ievēlētai amatpersonai, Baznīca atzīst, ka šīm amatpersonām ir jāpieņem pašiem savi lēmumi, kas balstīti uz viņu labāko vērtējumu, rēķinoties ar vēlētājiem, kuri viņus ievēlēja.
Mūsdienu Svēto Rakstu atsauces par valdības lomu: Mācība un Derības, 134. nodaļa.


Vardarbība pret bērniem

Lasīt šeit!
 


Aborts

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir pārliecināta par cilvēka dzīves svētumu. Tādēļ Baznīca nostājas pret abortu, kā pret izvēli personīgās vai sociālās ērtības labā un mudina Baznīcas locekļus neļauties, neveikt, nemudināt, neapmaksāt vai nepalīdzēt citiem veikt abortus.

Baznīca pieļauj iespējamus izņēmumus Baznīcas locekļiem, ja:

• grūtniecība iestājas izvarošanas vai asinsgrēka rezultātā vai

• kompetents mediķis nosaka, ka mātes dzīvība vai veselība ir nopietni apdraudēta, vai

• kompetents mediķis nosaka, ka auglim ir spēcīgi defekti, kas neļaus mazulim izdzīvot pēc dzimšanas.

Baznīca māca tās locekļiem, ka pat šādi izņēmumi nav automātisks aborta attaisnojums. Aborts ir ļoti nopietns jautājums, un lēmums par tā veikšana būtu jāpieņem tikai pēc tam, kad iesaistītie cilvēki ir konsultējušies ar saviem vietējiem Baznīcas vadītājiem un caur personīgu lūgšanu jūt, ka viņu lēmumus būs pareizs.

Baznīca nav ne atbalstījusi, ne arī iebildusi pret likumdošanas priekšlikumiem vai publiskām demonstrācijām saistībā ar abortu.
 


Sava dzimuma orientācija

Lasīt šeit!
 


Embriālo cilmes šūnu pētījumi

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākajam Prezidijam nav konkrētas nostājas attiecībā par embrionālo cilmes šūnu izmantošanu pētījumu nolūkos. Nostājas neesamību nevajadzētu tulkot kā atbalstu jebkādiem citiem Baznīcas locekļu izteikumiem vai to neatbalstīšanu, neskatoties uz to, vai viņi ir par vai pret embrionālo cilmes šūnu pētījumiem.

Eitanāzija un dzīvības paildzināšana

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir pārliecināta par cilvēka dzīves svētumu, un tādēļ ir pret eitanāziju. Eitanāzija tiek definēta kā cilvēka, kas cieš no nedziedināmas slimības, tīša pakļaušana nāvei. Šāda, tīša rīcība cilvēku uzreiz noved līdz nāvei caur pašnāvību, ko otrs cilvēks palīdz īstenot. Dzīvības pārtraukšana šādā veidā ir Dieva baušļu pārkāpšana.
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca neuzskata, ka ļaušana cilvēkam nomirt dabīgā nāvē, atvienojot pacientu no sistēmas, kas mākslīgi uztur viņa dzīvību, ilgstošas slimības gadījumos, atbilst eitanāzijas definīcijai. Kad miršana no šādas slimības vai nelaimes gadījuma kļūs nenovēršama, uz to jāraugās kā uz svētību un mūžīgās esamības mērķtiecīgu daļu. Baznīcas locekļiem nevajadzētu just pienākumu paildzināt mirstīgo dzīvi nesaprātīgos veidos. Vislabāk šādi lēmumi ģimenes locekļiem būtu jāpieņem, saņemot gudru un kompetentu mediķu padomu un tiecoties pēc dievišķas vadības caur gavēšanu un lūgšanu.


Nāvessods

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca uzskata, ka jautājums par nāvessodu kā tādu, kā arī par to, kādos apstākļos valstij būtu tas jāpiemēro, ir jautājums, kas ir izlemjams vienīgi saskaņā ar attiecīgo normatīvajos aktos noteikto kārtību. Mēs neatbalstām, kā arī neiestājamies pret nāvessoda piemērošanu.