2021. gada jauniešu tēmas centrā — „dižens darbs”

jaunieši Parīzē

Visa nākamā gada laikā pēdējo dienu svēto jauniešiem visā pasaulē tiks atgādināts par viņu lomu, uz ko prezidents Rasels M. Nelsons atsaucās kā uz „visdiženāko darbu” uz Zemes (skat. „Israēla cerība”, pasaules mēroga svētbrīdis jauniešiem, 2018. g. 3. jūn.).

Jauno sieviešu un jauno vīriešu vispārējo prezidiju vēstulē tika paziņota 2021. gada jauniešu tēma: „Tādēļ nepiekūstiet, labu darīdami, jo jūs ieliekat liela darba pamatu. Un no mazām lietām rodas tas, kas ir liels. Lūk, Tas Kungs pieprasa sirdi un labu gribu” (Mācības un Derību 64:33-34; uzsvērums pievienots).

Šī tēma tika izvēlēta, atsaucoties pravieša aicinājumam — „pievienoties Tā Kunga jauniešu bataljonam, lai palīdzētu sapulcināt Israēlu” („Israēla cerība), un tā ir saskaņota ar  semināra un Nāciet, sekojiet Man! 2021. gada studiju kursu.

Vēstulē pausts mudinājums vecākiem un jauniešu vadītājiem visa gada garumā mājās un Baznīcā mācīt principus no šīs tēmas rakstvietas. Šo tēmu var ņemt par pamatu jauniešu uzrunām Svētā Vakarēdiena sanāksmēs un mērķu formulējumā jauniešu pasākumiem, tostarp nometnēm, jauniešu konferencēm un svētbrīžiem. Šī tēma tiks uzsvērta arī Jauniešu spēkam (FSY) konferenču laikā visā pasaulē.

jauniešu 2021, gada logo