Augstākā prezidija 2016. gada Lieldienu vēstījums

Augstākā prezidija 2016. gada Lieldienu vēstījums

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir nācis klajā ar Lieldienu vēstījumu:

Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, Vecās Derības Jehova un Jaunās Derības Mesija. Viņš nomira un augšāmcēlās un tagad dzīvo godībā, kopā ar mūsu Mūžīgo Tēvu.

easter-image-2016.jpg

Pateicoties mūsu Glābēja īstenotās Izpirkšanas upurim, nāvei un tam, ka Viņš augšāmcēlās, mēs kļūstam par Viņa žēlastības un labvēlības saņēmējiem. Šajā nemiera un nedrošības pilnajā pasaulē Viņa miers var piepildīt mūsu sirdis un nomierināt mūsu prātus. Jēzus patiesi ir „ceļš, patiesība un dzīvība” Dieva bērniem visā pasaulē (Jāņa 14:6).

Šajās Lieldienās mēs nešaubīgi liecinām, ka Jēzus ir Kristus. Lai gan Viņš tika sists krustā, Viņš uzvaroši uzcēlās no kapa, lai mūs mūžīgi svētītu un mums palīdzētu. Viņš ir mūsu Aizstāvis un Glābējs. Viņš ir paveicis visas cilvēces labā to, uz ko neviens cits nav spējīgs. Lai pateicība Dievam par Viņa dāvanu – Viņa mīļoto Dēlu, mūsu Glābēju, pasaules Pestītāju, nevainojamo Jēru, kurš tika pienests kā upuris par visu cilvēci!

Tomass S. Monsons
Henrijs B. Airings
Dīters F. Uhtdorfs