Bērnu un jauniešu programma — pārskats un biežāk uzdotie jautājumi

Bilde

Bērnu un jauniešu programma ir vērsta uz to, lai palīdzētu katram bērnam un jaunietim sekot Glābēja piemēram. Tā aizstāj visas esošās pasākumu un sasniegumu programmas.

2020. gadā bērni un jaunieši (kuriem šajā gadā paliek 8–18 gadi) īstenos mājās balstīto un Baznīcā atbalstīto programmu savās bīskapijās un draudzēs, kur runā šādās valodās: albāņu, arābu, armēņu, bislama, bulgāru, kambodžiešu, horvātu, čehu, dāņu, holandiešu, igauņu, fidžiešu, somu, grieķu, haitiešu, ungāru, indonēziešu, kekči, kiribati, latviešu, lietuviešu, malagasiešu, malajiešu, māršaliešu, mongoļu, norvēģu, poļu, rumāņu, svahili, zviedru, taitiešu, taizemiešu, ukraiņu un vjetnamiešu.

Pielikumā ir pievienots programmas pārskats un biežāk uzdotie jautājumi. Turklāt 2020. gada 20. martā būs pieejami šādi resursi iepriekš uzskaitītajās valodās:

ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org (angļu valodā)

Resursi iepazīšanās sanāksmei

 • Izvilkumi no „Bērnu un jauniešu programmas: īpašās pārraides ar prezidentu M. Raselu Balardu” — šīs pārraides video ir pieejams vietnē ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org. Bērni un jaunieši (kuriem 2020. gadā paliek 8–18 gadi), viņu vecāki un vadītāji ir aicināti skatīties šo pārraidi. Vietējie vadītāji var izvēlēties vispiemērotāko skatīšanās datumu un laiku viņu reģionā esošajiem Baznīcas locekļiem.
 • Bērnu un jauniešu programmas ievadceļvedis — šis ceļvedis ir jāizsniedz katram bērnam un jaunietim (kuram 2020. gadā paliek 8–18 gadi) sanāksmes sākumā, kurā viņi skatīsies „Bērnu un jauniešu programmu: īpašo pārraidi ar prezidentu M. Raselu Balardu”. Katram bērnam un jaunietim būs nepieciešama pildspalva vai zīmulis, lai izpildītu uzdevumu šīs pārraides laikā. Šis ceļvedis tiks nosūtīts Baznīcas vienībām.
 • Ievadceļvedis vecākiem un vadītājiem — šī ceļveža eksemplāri ir jāizsniedz sanāksmes beigās, kad bērni, jaunieši, vecāki un vadītāji būs noskatījušies pārraidi ar prezidentu Balardu. Baznīcas vienība saņems vienu ceļveža eksemplāru katrai mājsaimniecībai, kurā ir bērni vai jaunieši, kā arī eksemplāru bīskapības locekļiem, Sākumskolas un Jauno sieviešu prezidijiem. Pēc tam, kad šie Baznīcas locekļi būs saņēmuši savus eksemplārus, papildus eksemplārus var iedot citiem pieaugušajiem šajā vienībā, tai skaitā jauniešu padomdevējiem un Sākumskolas skolotājiem. Ceļvedim var piekļūt arī vietnē conference.ChurchofJesusChrist.org un Evaņģēlija bibliotēkas lietotnē.

Resursi sanāksmes atklāšanai

 • „Bērni un jaunieši: Pasākums „Aci pret aci” ar elderu Geritu V. Gongu” — elders Gerits V.  Gongs un augstākās amatpersonas atbild uz jautājumiem no visas pasaules saistībā ar Bērnu un jauniešu programmu. Šī pārraide ir pieejama vietnē ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org. Bērniem, jauniešiem, vecākiem un vadītājiem vajadzētu skatīties šo pārraidi mājās vai sanākt kopā un noskatīties to Baznīcā. Vietējie vadītāji var izvēlēties vispiemērotāko skatīšanās datumu un laiku viņu reģionā esošajiem Baznīcas locekļiem.
 • Personīgā pilnveide: Bērnu ceļvedis ir resurss, ko bērni var izmantot, lai izvirzītu savus mērķus un pierakstītu progresu. Šis ceļvedis tiks nosūtīts Baznīcas vienībām.
 • Personīgā pilnveide: Jauniešu ceļvedis ir resurss, ko jaunieši var izmantot, lai izvirzītu savus mērķus un pierakstītu progresu. Šis ceļvedis tiks nosūtīts Baznīcas vienībām.

Lietotne Gospel Living būs pieejama 2020. gadā. Šī lietotne palīdz dzīvot Kristum pievērstu dzīvi caur iedvesmojošu saturu, mērķu izvirzīšanu, atgādinājumiem, pasākumu un mērķu idejām, saziņu un dienasgrāmatas rakstīšanu. Šo valodu vienībām vajadzētu pasūtīt Bērnu un jauniešu programmas piederības zīmes laikā no 2020. gada 1. marta līdz 31. maijam. Lai iegūtu vairāk informācijas, skat. 2019. gada 23.  decembra paziņojumu ar nosaukumu „Norādījumi, kā pasūtīt Bērnu un jauniešu programmas piederības zīmes un apbalvojumus par sasniegumiem”

Bērnu un jauniešu programma — pārskats un biežāk uzdotie jautājumi

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Bērnu un jauniešu programma ir izveidota ar mērķi palīdzēt jaunajai paaudzei stiprināt viņu ticību Jēzum Kristum un turpināt virzīties pa derību ceļu, kad viņi sastopas ar dzīves izaicinājumiem. Tās mērķis ir palīdzēt katram bērnam un jaunietim sekot Glābēja piemēram un pilnveidoties garīgi, sociāli, fiziski un intelektuāli līdzsvarotā veidā (skat. Lūkas 2:52).

Jaunā Bērnu un jauniešu programma ietver trīs galvenās jomas:

 • Evaņģēlija mācīšanos
 • Kalpošanu un pasākumus
 • Personīgo pilnveidi

Šajā programmā ir iekļautas divu veidu emblēmas — piederības emblēmas, ko katrs bērns un jaunietis saņems tajā gadā, kad viņam apritēs 8, 12 un 18 gadi; un sasniegumu emblēmas, ko jaunieši saņems, cenšoties sekot Glābējam un izpildot noteiktas evaņģēlija pamatprasības (skat. tālāk sniegto sadaļu „Sasniegumi”).

Šī programma ir mājās balstīta un Baznīcā atbalstīta. Ģimenes izlemj, kā mājās vislabākā veidā pievērsties šīm galvenajām jomām.

Programmas pārskats attiecībā uz bērniem

Sākot ar janvāri tajā gadā, kad viņiem paliek astoņi gadi, bērni ir aicināti piedalīties Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Bērnu un jauniešu programmā. Bērnu un jauniešu programmas ietvaros ar bērniem notiks sekojošais:

Katra gada sākumā bīskapam vajadzētu apmeklēt Sākumskolas klasi, kurā ir bērni, kuriem attiecīgajā gadā paliks astoņi gadi, un apsveikt viņus ar Bērnu un jauniešu 
programmas uzsākšanu. Pārrunu laikā viņš katram bērnam iedos divas emblēmas: gredzenu un tempļa attēlu. Katram bērnam vajadzētu saņemt bukletu Personīgā 
pilnveide: Bērnu ceļvedis
. Arī vecāki un Sākumskolas prezidija locekles var piedalīties šajās pārrunās.

Gredzens

Evaņģēlija mācīšanās

Mājās bērni studē Svētos Rakstus patstāvīgi un kopā ar ģimeni. Rokasgrāmata „Nāciet, sekojiet Man!” indivīdiem un ģimenēm ir izveidota ar mērķi jums palīdzēt šajās studijās. Baznīcā bērni studē Svētos Rakstus kopā ar savu Sākumskolas klasi, iegūstot papildu zināšanas mājās iegūtajām. Nodarbību materiāli ir ietverti rokasgrāmatā „Nāciet, sekojiet Man!” Sākumskolai.

Kalpošana un pasākumi

Kalpošanas un citos pasākumos bērni piedalās kopā ar ģimeni. Turklāt bērni (gadā, kad viņiem paliek 8 gadi) regulāri piedalās arī Sākumskolas pasākumos. Parasti bērni tiek organizēti atbilstoši vecuma grupām, zēni un meitenes tiekas atsevišķi, lai gan viņiem var būt arī kopīgi pasākumi, īpaši tad, ja ir tikai daži bērni. Sākumskolas pasākumi parasti tiek rīkoti divas līdz četras reizes mēnesī. Ja attāluma, izmaksu, laika trūkuma, drošības vai citu apsvērumu dēļ šo grafiku ir grūti realizēt, Sākumskolas pasākumus drīkst organizēt retāk.

Sadarbojoties ar bīskapību, Sākumskolas prezidijs iesaka draudzes locekļus, kurus aicināt par Sākumskolas pasākumu vadītājiem. Šie vadītāji var būt Sākumskolas skolotāji vai citi bīskapijas un draudzes locekļi. Katrs pasākums ir jāapmeklē vismaz diviem vadītājiem. Vadītāji var būt divas sievietes, divi vīrieši vai precēts pāris. Vadītājiem ir jāiziet šāda apmācība: ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org.

Pasākumu vadītāji plāno kalpošanas un citus pasākumus, kas ir jautri un iesaistoši, kas stiprina liecības un ģimenes un veicina personīgo izaugsmi. Pasākumiem vajadzētu balstīties uz četrām izaugsmes jomām — garīgo, sociālo, fizisko un intelektuālo.

Bērniem netiek rīkotas nometnes ar nakšņošanu. Taču vietējie vadītāji var sarīkot vienas dienas nometni Sākumskolas bērniem, kuri piedalās Bērnu un jauniešu programmā.

Kalpošanas un pasākumu idejas mājām un Baznīcai var aplūkot vietnē ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org. JustServe.org sniedz ieteikumus kalpošanas iespējām kopienā, ja tādas ir pieejamas.

Personīgā pilnveide

Bērni izvirza savus mērķus, lai pilnveidotos garīgi, sociāli, fiziski un intelektuāli. Vecāki un, kad nepieciešams, vadītāji palīdz bērniem atklāt, plānot savus individuāli izvirzītos mērķus, rīkoties atbilstoši tiem un apdomāt tos. Pēc tam bērni atrod un izvirza jaunus mērķus. Bērni drīkst izvirzīt tik daudz mērķu, cik viņi vēlas, taču viņi tiek iedrošināti katru gadu strādāt pie vismaz viena mērķa katrā jomā. Bērni, kurus atbalsta vecāki, var izmantot materiālu Personīgā pilnveide: Bērnu ceļvedis, 
lai izvirzītu un pierakstītu mērķus.

Idejas mērķu izvirzīšanai ir pieejamas vietnē ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

Jauniešu programmas pārskats

Sākot ar janvāri tajā gadā, kad jauniešiem paliek 12 gadi, viņi sāk apmeklēt Ārona priesterības kvorumus un Jauno sieviešu klases. Bērnu un jauniešu programmas ietvaros ar jauniešiem notiks sekojošais:

Jaunie vīrieši saņems gredzenu no sava kvoruma prezidija. Jaunās sievietes saņems medaljonu no sava klases prezidija. Papildus tam intervijas laikā bīskaps iedos katram jaunietim tempļa rekomendācijas ietvaru. Katram jaunietim vajadzētu saņemt bukletu Personīgā pilnveide: Jauniešu ceļvedis

gredzens puikām

Evaņģēlija mācīšanās

Mājās jaunieši studē Svētos Rakstus patstāvīgi un kopā ar ģimeni. Rokasgrāmata „Nāciet, sekojiet Man!” indivīdiem un ģimenēm ir izveidota ar mērķi jums palīdzēt šajās studijās. Baznīcā jaunieši Svētdienas skolas klasē, Ārona priesterības kvorumā un Jauno sieviešu klasē iegūst papildu zināšanas tām, ko ir ieguvuši mājās un semināra nodarbībās. Nodarbību materiāli pieejami „Nāciet, sekojiet Man!” Svētdienas skolai un „Nāciet, sekojiet Man!” Ārona priesterības kvorumiem un Jauno sieviešu klasēm.

Kalpošana un pasākumi

Kalpošanas un citos pasākumos jaunieši piedalās kopā ar savu ģimeni. Papildus tam jaunieši regulāri tiekas (parasti reizi nedēļā) Jauno sieviešu pasākumos, Ārona priesterības kvorumu pasākumos un kopīgajos jauniešu pasākumos. Ja attāluma, izmaksu, laika trūkuma, drošības vai citu apsvērumu dēļ šo grafiku ir grūti realizēt, viņi drīkst sanākt kopā retāk, taču ne retāk kā reizi mēnesī. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skat. „Kalpošanas un pasākumu vadlīnijas jauniešiem” vietnē ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

Katrā kvorumā un klasē, papildus bīskapības locekļiem un Jauno sieviešu prezidijiem, tiek aicināts padomdevējs, lai katrā pasākumā piedalītos vismaz divi pieaugušie vadītāji. Pieaugušajiem vadītājiem ir jāiziet apmācība vietnē ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org.

Kvorumu un klašu prezidiji, iesaistot savu pieaugušo vadītāju palīdzību, plāno un īsteno kalpošanas un citus pasākumus, kas ir jautri un iesaistoši, kas stiprina liecības un ģimenes, un veicina personīgo izaugsmi. Pasākumiem vajadzētu balstīties uz četrām izaugsmes jomām — garīgo, sociālo, fizisko un intelektuālo.

Papildus regulārajām jauniešu aktivitātēm jaunieši var piedalīties:

 • Jaunatnes morāles stiprināšanas (JMS) konferencēs (skat. fsy.ChurchofJesusChrist.org).
 • Jauniešu konferencēs un pārgājienos tajos gados, kad netiek rīkota Jaunatnes morāles stiprināšanas konference.
 • Ikgadējās Jauno sieviešu nometnēs un Ārona priesterības kvorumu nometnēs.
 • Papildu pasākumos un nometnēs ar nakšņošanu, kur tas ir iespējams.

Kalpošanas un pasākumu idejas var aplūkot vietnē ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org. JustServe.org sniedz ieteikumus kalpošanas iespējām kopienā, ja tādas ir pieejamas.

Personīgā pilnveide

Jaunieši izvirza savus mērķus, lai pilnveidotos garīgi, sociāli, fiziski un intelektuāli. Vecāki un, kad nepieciešams, vadītāji var palīdzēt jauniešiem atklāt, plānot individuāli izvirzītos mērķus, rīkoties atbilstoši tiem un apdomāt tos. Jaunieši tiek iedrošināti katru gadu sasniegt vismaz divus mērķus katrā no šīm četrām jomām. Jaunieši var izmantot materiālu Personīgā pilnveide: Jauniešu ceļvedis vai lietotni Gospel Living, lai izvirzītu un pierakstītu mērķus.

Idejas mērķu izvirzīšanai ir pieejamas rokasgrāmatā vietnē ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org un, kur tā ir pieejama, Gospel Living lietotnē.

Tā gada sākumā, kad jaunajiem vīriešiem apritēs 18 gadi, viņi saņems eļļas pudelīti, ko viņi varēs izmantot pēc tam, kad tiks ordinēti Melhisedeka priesterībā. Jaunās sievietes saņems kulonu, ko varēs pievienot pie ķēdītes ar medaljonu.

medaljons

Sasniegums

Tā gada sākumā, kad jauniešiem apritēs 18 gadi, viņiem (kopā ar vecākiem, ja vēlēsies) būs arī iespēja tikties ar bīskapu, lai pārrunātu viņu progresu. Šajā sanāksmē bīskaps pasniegs sertifikātu no Augstākā prezidija un Bērnu un jauniešu programmas kristāla figūriņu, kurā atveidots Glābējs. Viņš pasniegs šīs sasniegumu emblēmas jauniešiem, kuri pilnveidojas, lai kļūtu līdzīgāki Glābējam, un cenšas:

 • Studēt Svētos Rakstus un lūgt katru dienu.
 • Būt cienīgi saņemt ierobežota lietojuma tempļa rekomendāciju.
 • Piedalīties sabata dienas sanāksmēs, kvorumu vai klašu darbā un seminārā.
 • Strādāt pie mērķiem katrā izaugsmes jomā.
 • Kalpot citiem personīgā, nozīmīgā veidā, kas varētu ietvert kādu kalpošanas projektu.

Jaunpievērstie, kuri nav aktīvi piedalījušies Bērnu un jauniešu programmā vai apmeklējuši Baznīcu, kā arī tie, kuri nav Baznīcas locekļi, var saņemt sasniegumu emblēmas tajā gadā, kad viņiem apritēs 18 gadi, ja viņi tajā brīdī dzīvo saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem māceklības principiem. Tuvāko mēnešu laikā sertifikātu varēs izdrukāt vietnē lcr.ChurchofJesusChrist.org vietnē