Citāti no 2024. gada aprīļa vispārējās konferences

Augstākais prezidijs

„Mūsu lūgšanas ir mūsu jaukākie brīži, mūsu „vēlme kvēlākā”, mūsu vienkāršākais, šķīstākais pielūgsmes veids.

Mums vajadzētu lūgt individuāli, savās ģimenēs un visdažādākā lieluma draudzēs. Mums būtu jāizmanto lūgšanas kā vairogu pret kārdinājumiem, un, ja gadās tādi brīži, kad nevēlamies lūgt, mēs varam nešaubīties, ka šī vilcināšanās nenāk no Dieva, kurš alkst pēc saziņas ar Saviem bērniem vienmēr un jebkurā laikā.

Dažkārt tas, kurš cenšas atturēt mūs no lūgšanām, tik tiešām ir pretinieks. Ja mēs nezinām, kā vai par ko tieši lūgt, mums vajadzētu sākt un turpināt, līdz Svētais Gars ievadīs mūs tāda veida lūgšanā, ko mums vajadzētu izteikt. Varbūt tieši šāda pieeja būtu jāizmanto, lūdzot par saviem ienaidniekiem un tiem, kuri mūs ļaunprātīgi izmanto.”

— prezidents Džefrijs R. Holands


„Vienīgi Dievam zināmu iemeslu dēļ uz lūgšanām var tikt atbildēts citādi, nekā mēs esam cerējuši, taču es apsolu, ka tās tiek uzklausītas un uz tām tiek atbildēts, balstoties uz Viņa neizsmeļamo mīlestību un Visumā noteikto laiku.”

— prezidents Džefrijs R. Holands


„[Jēzus Kristus] Izpirkšanas upuris kļuva par lielāko simbolu Viņa un mūsu Debesu Tēva bezgalīgajai mīlestībai pret katru no mums ar šīs mīlestības un upurēšanās taustāmiem simboliem — rētām uz Glābēja rokām, kājām un sāniem, kas saglabājās arī pēc Viņa augšāmcelšanās.”

— māsa Dž. Anete Denisa


„Jēzus Kristus ir visu mūsu noslēgto derību centrā, un mēs varam saņemt ar derību saistītās svētības, patiecoties Viņa īstenotajai Izpirkšanai.”

— māsa Dž. Anete Denisa


„Pastāv daudz veidu, kā saņemt debešķīgus liecības starus. … Tie, visdrīzāk, nav tik dramatiski, bet tie visi veido daļu no mūsu liecības.”

— elders Aleksandrs Dušku


„Ja ir kas tāds, uz ko mums vajadzētu tiekties, — un kas tāds, ko mēs varētu nodot saviem bērniem un mazbērniem, lai tas katram no viņiem palīdzētu nākotnes pārbaudījumos un izaicinājumos, — tā būtu pārliecība, kas ir balstīta caur Jēzu Kristu noslēgtajās derībās.”

— elders Uliss Soaress 


„Kad mēs iznākam no tempļa, pārveidoti caur cerību uz derību apsolījumiem un apbruņoti ar spēku no augšienes, mēs paņemam līdzi templi savās mājās un dzīvē. Es jums apliecinu, ka tad, kad mūsos mājo Tā Kunga nama Gars, tas mūs pilnībā izmaina.”

— elders Ulisess__Soaress


„Godprātīga dzīve nav nevainojama dzīve; tā ir dzīve, kurā mēs katru dienu cenšamies pirmām kārtām būt uzticīgi Dievam un šajā kontekstā — būt uzticīgi citiem.”

— elders Džeks N. Džerards


„Mums visiem nepārprotami nāksies pieredzēt pārbaudījumus, grūtības un sirdssāpes. Nevienam no mums nav imunitātes pret „dzeloni miesā” [2. korintiešiem 12:7]. Tomēr, apmeklējot templi un atminoties savas derības, mēs varam sagatavoties personīgu norādījumu saņemšanai no Tā Kunga.”

— prezidents Henrijs B. Airings


„Mums visiem nepārprotami nāksies pieredzēt pārbaudījumus, grūtības un sirdssāpes. Nevienam no mums nav imunitātes pret „dzeloni miesā” [2. korintiešiem 12:7]. Tomēr, apmeklējot templi un atminoties savas derības, mēs varam sagatavoties personīgu norādījumu saņemšanai no Tā Kunga.”

— prezidents Henrijs B. Airings


„Lai kas arī notiktu, pateicoties tempļa derībām, viss būs labi.”

— prezidents Henrijs B. Airings


„Ja mūsu dzīves pamats ir balstīts uz Glābēju, mēs esam svētīti ar spēju „[būt] mierīgi” — gūt garīgu pārliecību, ka Dievs ir mūsu Debesu Tēvs, ka mēs esam Viņa bērni un ka Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs.”

— elders Deivids A. Bednārs 


„Jēzus Kristus ir mūsu Pestītājs, mūsu Starpnieks un mūsu Aizstāvis Mūžīgā Tēva priekšā un klints, uz kuras mums vajadzētu būvēt savas dzīves garīgo pamatu.”

— elders Deivids A. Bednārs


„Šis evaņģēlijs ir atbilde uz visu, jo Jēzus Kristus ir ikviena cilvēka atbilde.”

— elders Massimo De Feo


„Mēs esam Dieva bērni. Mēs pazīstam Viņu, un mēs mīlam Viņu.”

— elders Brents H. Nīlsons


„Jēzus Kristus ir mūsu cerība un risinājums dzīves skaudrākajās sāpēs. Ar Savu upuri Viņš samaksāja par mūsu grēkiem un uzņēmās visas mūsu ciešanas — sāpes, netaisnību, bēdas un bailes.”

— elders Hosē L. Alonzo


„Mēs dziedam alelujā un saucam ozianna! Ar mūžīgo spēku un bezgalīgo labestību Dieva laimes iecerē visas lietas var darboties mūsu labā. Mēs varam stāties pretī dzīvei ar pārliecību, nevis bailēm.”

— elders Gerits V. Gongs


„Pateicoties paļāvībai un ticībai Dievam, pārbaudījumi un ciešanas var tikt iesvētītas mūsu labumam.”

— elders Gerits V. Gongs


„Neskatoties uz mūsu nepilnībām un trūkumiem, Debesu Tēvs aicina katru no mums, sniedzot Sava Gara klātbūtni, palīdzēt citiem. Viņš zina, ka mēs pilnveidojamies un tiekam svētīti, kad sekojam Svētā Gara pamudinājumiem.”

— brālis Maikls T. Nelsons


„Tā Kunga glābjošā žēlastība nav atkarīga no mūsu izcelsmes, izglītības, ekonomiskā stāvokļa vai rases. Tā balstās uz vienotību ar Kristu un Viņa baušļu ievērošanu.”

— elders Kventins L. Kuks


„Mēs kļūstam vienoti savā mīlestībā un ticībā Jēzum Kristum un Viņa īstenotajai Izpirkšanai. Īstenas piederības pamatbūtība ir vienotība ar Kristu.”

— elders Kventins L. Kuks


„Lai gan ne vienmēr viss izvēršas tā, kā mēs vēlamies un lūdzam, Dieva brīnumi vienmēr notiek saskaņā ar Viņa gribu, Viņa noteikto laiku un Viņa ieceri attiecībā uz mums.”

— elders Šeins M. Bovens


„Mūsu Tēvs debesīs atbildēs uz mūsu lūgšanām. … Jūs sajutīsiet Viņa mīlestību, kas jūs ieskaus, ja vien jūs sirsnīgi lūgsiet un patiesi vēlēsieties zināt.”

— elders Stīvens R. Bengerters


„Domas par Glābēju mums sniedz prāta skaidrību, lai pieņemtu lēmumus, rīkotos bez bailēm un teiktu „nē” tam, kas ir pretrunā ar Dieva mācībām. Kad man gadās grūtas dienas un šķiet, ka es vairs netieku galā, domas par Kristu man nes mieru un sniedz cerību.”

— māsa Andrea M. Spanausa


„Prieks rodas, esot Jēzus Kristus māceklim.”

— māsa Andrea M. Spanausa


„Jēzus Kristus evaņģēlijs ir cerības evaņģēlijs.”

— elders Metjū L. Karpenters


„Jēzus Kristus evaņģēlijs tik tiešām ir „labas liela prieka vēstis”! Tas ir nepārspējamu cerību iedvesošs vēstījums! Vēstījums par jūga uzņemšanos un nastu atvieglināšanu. Par gaismas sakopošanu. Par debesu labvēlību, padziļinātāku izpratni, svētākām derībām, mūžīgo drošību un nebeidzamo godību!”

— elders Dīters F. Uhtdorfs


„Mūsu Tēvs Debesīs nav apslēpis ceļu uz laimi. Tas nav noslēpums. Tā ir pieejama visiem!”

— elders Dīters F. Uhtdorfs


„Vārdi var cildināt uzvaru, paust cerību un iedrošinājumu. Tie var mūs mudināt pārdomāt, iesākt kaut ko no jauna un mainīt virzienu. Vārdi var atvērt mūsu prātu patiesībai. Tieši tāpēc, pirmkārt un galvenokārt, Tā Kunga vārdiem ir nozīme.”

— elders Ronalds A. Rasbands


„Mēs „sadzirdam Viņu” Svēto Rakstu vārdos. Bet vai mēs tos pielietojam un atzīstam, ka Viņš runā uz mums? Vai mēs maināmies?”

— elders Ronalds A. Rasbands


„Mūsu Debesu Tēvs jūs mīl. Jūs esat Viņa bērni. Viņš jūs pazīst. Viņš vēlas jūs svētīt. Es lūdzu no visas sirds, lai jūs varētu sajust Viņa mīlestību.”

— prezidente Sjūzena H. Portere


„Kad jūs zināt to, ka Debesu Tēvs ir īsts un ka Viņš jūs mīl, jūs varat dzīvot ar drosmi un cerību!”

— prezidente Sjūzena H. Portere


„Ja mēs saglabājam garīgo inerci, nepārtraukti „airējoties” pretī Glābējam, mēs esam lielākā drošībā un pasargātāki, jo mūsu mūžīgā dzīve ir atkarīga no mūsu ticības Viņam. Garīgā inerce veidojas „visa mūsu mūža garumā, atkārtoti pieņemot Kristus mācību”.”

— elders Deils G. Renlands


„Mums visiem ir nepieciešama nevis daļēja, bet gan bezgalīga Glābēja Izpirkšana.”

— elders Deils G. Renlands


„Labās ziņas ir tādas, ka neatkarīgi no tā, cik ļoti mēs esam spējuši paļauties uz Dievu pagātnē, mēs varam izvēlēties paļauties uz Viņu šodien un arī turpmāk.”

— elders Pauls B. Paipers


„Dievs nerimstoši tiecas pēc jums. Viņš vēlas, lai visi Viņa bērni izvēlētos atgriezties pie Viņa. Un Viņš izmanto katru iespējamo līdzekli, lai atvestu jūs atpakaļ. … Viss saistībā ar Tēva ieceri Viņa bērniem ir izplānots, lai atvestu mājās ikvienu.”

— elders Patriks Kīrons


„Viss saistībā ar Tēva ieceri Viņa mīļotajiem bērniem ir izplānots tā, lai atvestu mājās ikvienu.”

— elders Patriks Kīrons


„Kad cilvēki paļaujas uz Dieva dievišķajiem nolūkiem, tas viņu gurdenajās dvēselēs iedveš cerību un palīdz saņemties ciešanu un sirdēstu brīžos.” 

— elders Braiens K. Teilors


„Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ceļ tempļus visā pasaulē. To nolūks ir — svētīt Dieva derības bērnus ar pielūgsmi tempļos un ar svētiem pienākumiem un spēku, un mūžīgām svētībām, ko viņi saņem caur derību.”

— prezidents Dalins H. Oukss


„Jēzus Kristus Baznīca ir pazīstama kā baznīca, kas uzsver derību slēgšanu ar Dievu.”

— prezidents Dalins H. Oukss


„Mūsu Tēvs vēlas, lai visi Viņa bērni, kuri to vēlas, baudītu mūžīgo dzīvi kopā ar Viņu Viņa celestiālajā valstībā. Jēzus cieta, nomira un augšāmcēlās, lai tas būtu iespējams. … Es lūdzos par to, lai mēs visi tiktu svētīti ar dedzīgu liecību par To Kungu Jēzu Kristu, lai mēs priecātos un būtu drosmīgi šajā liecībā un pastāvīgi baudītu Viņa žēlastības augļus savā dzīvē.”

— elders D. Tods Kristofersons


„Mūsu Tēvs vēlas, lai visi Viņa bērni, kuri to vēlas, baudītu mūžīgo dzīvi kopā ar Viņu. … Jēzus cieta, nomira un augšāmcēlās, lai tas būtu iespējams.”

— elders D. Tods Kristofersons


„Kad mēs lūdzam, mēs varam sajust, kā mūs apskauj Debesu Tēvs, kurš sūtīja Savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai atvieglotu mūsu nastas. Es liecinu, ka mums nebūs jāpacieš daudz, ja mēs Dievu „palīgā sauksim”.”

— elders Teilors G. Godojs


„Mīlestība pret To Kungu, pirmkārt, izriet no jūsu sirds — jūsu iedabas. Tas Kungs lūdz, lai jūs mīlētu no visas savas dvēseles — pilnībā veltot visu savu būtību Viņam — un lai jūs mīlētu ar visu savu prātu — savu saprātu un intelektu. Mīlestībai uz Dievu nav ierobežojumu vai gala. Tā ir bezgalīga un mūžīga. … Mīlestībā pret savu tuvāko ietilpst kristīgas laipnības izrādīšana un kalpošanas darbi. Vai jūs varat atbrīvoties no aizvainojuma, piedot ienaidniekiem, laipni uzņemt savus kaimiņus, kalpot tiem un atbalstīt vecākus cilvēkus?”

— elders Gerijs E. Stīvensons


„Kaut mūsu sirds un prāts vērstos augšup, mīlot To Kungu, un pavērstos apkārt — mīlot savu tuvāko.”

— elders Gerijs E. Stīvensons


„Mēs varam būt droši, ka mūsu grūtības, bēdas, ciešanas un sāpes nenosaka to, kas mēs esam, — drīzāk tas, kā mēs uz tām reaģējam, palīdz mums augt un tuvoties Dievam.”

— elders Matiass Helds


„Templis burtiski ir Tā Kunga nams. Es jums apsolu, ka tad, kad jūs ar cieņu un lūgšanu ieradīsieties Viņa svētajā namā, jūs tiksiet apbruņoti ar Viņa spēku, Viņa Vārds būs uz jums, Viņa eņģeļi rūpēsies par jums, un jūs baudīsiet Svētā Gara svētības pilno mēru.”

— elders Nīls L. Andersens


„Lielākā daļa no mūsu pieredzes Tā Kunga namā drīzāk iedveš priecīgu mieru un klusu atklāsmi nekā dramatisku iejaukšanos. Bet esiet droši: eņģeļi rūpējas par mums!”

— elders Nīls L. Andersens


„Es liecinu, ka templis ir Viņa svētais nams, kas palīdzēs mūs pasargāt, aizsargāt un sagatavot tai godības dienai, kad mūsu Glābējs ar visiem Saviem svētajiem eņģeļiem atgriezīsies varenībā, spēkā un lielā godībā.”

— elders Nīls L. Andersens


„Kad mēs Svētajos Rakstos lasām Glābēja mācības, mēs spējam labāk pārveidot savas mājas par ticības svētnīcu un evaņģēlija apguves centru.”

— prezidents Marks L. Peiss


„Lūk, mans apsolījums. Nekas jums nepalīdzēs vēl ciešāk turēties pie dzelzs margas, kā pielūgšana templī, darot to tik regulāri, cik vien jūsu apstākļi to ļauj. Nekas jūs nepasargās vēl lielākā mērā, saskaroties ar pasaulīgo tumsības miglu. Nekas vēl lielākā mērā nestiprinās jūsu liecību par To Kungu Jēzu Kristu un Viņa īstenoto Izpirkšanu un nepalīdzēs jums gūt dziļāku izpratni par Dieva lielisko ieceri. Nekas vēl lielākā mērā nemierinās jūsu garu sāpinošos brīžos. Nekas neatdarīs debesis vēl lielākā mērā. Nekas!

Templis ir vārti uz lielākajām svētībām, ko Dievs ir sagatavojis katram no mums. Jo templis ir vienīgā vieta uz Zemes, kur mēs varam saņemt visas Ābrahāmam apsolītās svētības. 

— prezidents Rasels M. Nelsons


„Regulāra pielūgsme templī pilnveidos jūsu skatījumu pašiem uz sevi un to, kāda ir jūsu loma Dieva lieliskajā iecerē. Es jums to apsolu.” 

— prezidents Rasels M. Nelsons


„Cik lielā mērā jūsu pārliecību vairo apziņa, ka jums, esot ar Dieva spēku apveltītām sievietēm un vīriešiem, nav jāstājas pretī dzīvei vienatnē? Kā jūs iedrošina apziņa, ka eņģeļi tik tiešām jums palīdzēs?” 

— prezidents Rasels M. Nelsons


„Lūk, mans apsolījums. Nekas jums nepalīdzēs vēl ciešāk turēties pie dzelzs margas, kā pielūgšana templī, darot to tik regulāri, cik vien jūsu apstākļi to ļauj. Nekas jūs nepasargās vēl lielākā mērā, saskaroties ar pasaulīgo tumsības miglu. Nekas vēl lielākā mērā nestiprinās jūsu liecību par To Kungu Jēzu Kristu un Viņa īstenoto Izpirkšanu un nepalīdzēs jums gūt dziļāku izpratni par Dieva lielisko ieceri. Nekas vēl lielākā mērā nemierinās jūsu garu sāpinošos brīžos. Nekas neatdarīs debesis vēl lielākā mērā. Nekas!” 

— prezidents Rasels M. Nelsons