Es biju svešinieks

Es biju svešinieks

Glābēja aicinājums palīdzēt tuvākajiem

Šajā mainīgajā un nemierpilnajā pasaulē mēs bieži vien varam justies kā svešinieki. Visapkārt ir dzirdams par nelaimēm, traģēdijām un grūtībām. Mēs dzīvojam nedrošā un satraukuma pilnā pasaulē. Daudzi dzīvo, baidoties no neparedzamas nākotnes. Kāda varētu būt mūsu, sieviešu, loma pēdējās dienās, gatavojoties Kristus atnākšanai? Kā mēs varam palīdzēt, mīlēt, gādāt un kalpot, atsaucoties uz Viņa aicinājumu?

Katra sieviete un jauniete ir aicināta atvērt savas acis un sirdi, lai pamanītu tos, kuri jūtas vientuļi, nobijušies vai nedroši, lai mēs vairs nebūtu svešinieki (skat. Mateja 25:35-36; Efeziešiem 2:19). Mēs esam aicinātas dalīties mīlestībā un paļāvībā uz To Kungu, Jēzu Kristu, lai mīloši palīdzētu un stiprinātu apkārtējos, kā to mācīja Glābējs. Tā nav nekāda palīdzības programma, tā ir mūsu būtība.

Sieviešu dievišķā daba var palīdzēt mums nest gaismu satumstošajai pasaulei. Mēs varam dāvāt cerību, mīloši gādājot par apkārtējiem. No mums netiek prasīts darīt vairāk, nekā ir mūsu spēkos (Mosijas 4:27). Lai gan mēs varētu kalpot kopīgi, no mums netiek prasīts uzsākt apjomīgas palīdzības programmas. Tā vietā mums tiek prasīts tiekties pēc personīgas iedvesmas, lai saprastu, kāda ir Tā Kunga griba attiecībā uz to, kurus cilvēkus mums būtu mīloši jāatbalsta. Glābējs aicina mūs uzsākt personīgu kalpošanu, paturot prātā Viņa vārdus: „Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” (Mateja 25:40.)

„Mums, māsām, ar eņģeļiem vienotas pūles,
Kā sievietēm Dievs mums šo dāvanu dod —
Ar maigumu, laipnību tuvākiem kalpot,
Lai, svētības saņemot, prieku tie rod. ”

(„Kā Ciānas māsas”, Garīgās dziesmas, nr. 196)


Augstākā prezidija vēstule

„Viens no Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlija pamatprincipiem aicina „[dot] no savas mantas nabagiem, katrs cilvēks atbilstoši tam, kas viņam ir, … [sniedzot] tiem atbalstu gan garīgi, gan laicīgi, atbilstoši viņu vajadzībām” (Mosijas 4:26). …

First Presidency_1103altcrp02-475x270.jpg

Programma „Es biju svešinieks” dod māsām iespēju kalpot gan individuāli, gan kopā ar ģimeni vai konkrētu organizāciju ietvaros, piedāvājot mūsu vidū uzņemtajiem bēgļiem savu draudzību, mentoringu un cita veida kristīgu palīdzību. …

Māsas var piedalīties šajā programmā, kad vien tām ir laiks un kad apstākļi to ļauj, zinot, ka ne no vienas māsas netiek prasīts, lai viņa skrietu ātrāk, nekā [tā] spēj”, un ka visam jātiek darītam „gudrībā un kārtībā” (Mosijas 4:27). ”

Papildu informācijai skat. visu Augstākā prezidija vēstuli.

Papildresursi
  1. Tomass S. Monsons, „Mīlestība – evaņģēlija būtība” (vispārējās konferences runa), 2014. gada aprīlis https://www.lds.org/general-conference/2014/04/love-the-essence-of-the-gospel?lang=lav
  2. Henrijs B. Airings, „Palīdzības sniedzējs” (vispārējās konferences runa), 2012. gada oktobris https://www.lds.org/broadcasts/article/general-young-women-meeting/2012/09/the-caregiver?lang=lav
  3. Dīters F. Uhtdorfs, „Jūs esat Manas rokas” (vispārējās konferences runa), 2010. gada aprīlis


Palīgorganizāciju vispārējo prezidiju vēstījums

„Palīdzības programma „Es biju svešinieks” ir vērsta uz to, lai kalpotu bēgļiem mūsu apkaimē un vietējā sabiedrībā. Tas ir tikai viens no daudziem veidiem, kā sievietes, jaunietes un meitenes no Palīdzības biedrības, Jauno sieviešu biedrības un Sākumskolas var palīdzēt tiem, kas nonākuši grūtībās, un svētīt tos (skat. Mateja 25:35; 3. Mozus 19:34). ”

auxiliary-presidents-1456806.jpg

Papildu informācijai skat. visu palīgorganizāciju prezidiju vēstuli.

Papildresursi
  1. Linda K. Bērtone, „Es biju svešinieks” (vispārējās konferences runa), 2016. gada aprīlis
  2. Bonija L. Oskarsone, „Māsu sadraudzība – ak, kā mēs esam vajadzīgas cita citai!” (vispārējās konferences runa), 2014. gada aprīlis​ ​https://www.lds.org/general-conference/2014/04/sisterhood-oh-how-we-need-each-other?lang=lav
  3. Rozmarija M. Viksoma, „Atklāsim sevī mītošo dievišķumu” (vispārējās konferences runa), 2015. gada oktobris https://www.lds.org/general-conference/2015/10/discovering-the-divinity-within?lang=lav


Jūsu personīgā pieredze mīlošā kalpošanā

Ja jūs lūgsiet un tieksieties pēc Gara vadības, jums pavērsies iespējas kalpot atbilstoši savai personīgajai un savas ģimenes kapacitātei.

taiwan-women-walking-1529915.jpg

Apmeklējot skolu, darba vietu un citas publiska vietas, turiet acis vaļā, lai pamanītu tos, kuriem varētu būt nepieciešama mīloša kalpošana. Iespējas efektīvi palīdzēt bēgļiem bieži paveras arī caur vietējām pilsoniskajām, nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām.

Dalieties pieredzē!

Māsas var dalīties savā pieredzē, sūtot e-pastus uz IWasAStranger@ldschurch.org vai publicējot savu pieredzi sociālajos tīklos, izmantojot haštagu #IWasAStranger (#EsBijuSvešinieks).

Tādējādi palīgorganizāciju vispārējie prezidiji varēs pavēstīt par jūsu pozitīvo pieredzi citām māsām.