Iznākušas Baznīcas dziesmas pieaugušajiem un bērniem latviešu valodā

Iznākušas Baznīcas dziesmas pieaugušajiem un bērniem latviešu valodā

2011. gada februārī no Soltleiksitijas tika saņemts rīkojums uzsākt Baznīcas dziesmu grāmatu tulkošanu Baltijas valstu valodās. Līdz tam vietējiem Baznīcas locekļiem bija pieejama tikai 1999. gadā izdotā garīgo dziesmu izlase, kurā bija apkopotas 45 dziesmas. Tagad iznākušas divas jaunas grāmatas: „Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Garīgo dziesmu grāmata”, kurā iekļautas 200 dziesmas, un „ Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Bērnu dziesmu grāmata”, kurā ir 120 dziesmu.

Dziesmu grāmatu tulkošana latviešu valodā tika uzticēta Gunitai Senkānei, kura, runājot par tulkošanas darbu, teic: „Dziesmu tulkošana līdzinās puzles likšanai – jāņem vērā gan baznīcas doktrīna un oriģinālais teksts angļu valodā, gan latviešu valodas īpatnības, gan dziesmas melodija un ritms, gan dzejas stils un atskaņas. Dažkārt tulkošana vedas raiti, citkārt – kāda rindiņa nemaz nepadodas un nākas lauzīt galvu vairākas dienas. Mans mērķis tulkojot dziesmas, bija panākt, lai, dziedot šīs dziesmas latviešu valodā, Svētais Gars būtu jūtams tikpat spēcīgi kā, dziedot angliski. Es ceru, ka tas ir izdevies!”

Visas tulkotās dziesmas pārskatīja tulkotāju koordinators Arnis Kalniņš un tulkojumu literārā korektore Simona Miljone. Ņemot vērā viņu ieteikumus, dažkārt tika pārstrādāts kāds pants vai frāze.

„Manuprāt, tulkojums ir ļoti labs, skanīgs un dzejisks,” teic Arnis, „Baznīcas garīgās dziesmas nav parastas dziesmas — tajās ir ietvertas Baznīcas mācības, tās ir lūgšanas, tās iedvesmo, mierina, stiprina mūsu ticību, mudina nožēlot grēkus, tās ir veids, kā mēs varam paust savas jūtas, savas dziļākās emocijas Debesu Tēvam. Esmu ļoti pateicīgs, ka mums tagad ir daudz jaunu dziesmu, kuras varam dziedāt savā dzimtajā valodā. Mana lūgšana ir, lai, dziedot garīgās dziesmas, mēs tuvotos Dievam ar savu sirdi un izjustu Dieva spēku.”

Runājot par savu dalību dziesmu tulkošanā, Simona stāsta: „Man bija tā privilēģija vienai no pirmajām, gluži kā caur atslēgas caurumu, ielūkoties brīnumā, ko radījusi, Tā Kunga garā iedvesmota, māsa Gunita Senkāne. Es nekādi nespētu to nosaukt par tulkojumu, tas ir brīnišķīgs, gara pacilājošs atdzejojums. Domāju, ka mēs Latvijā vēl tikai plūksim, cerams, ka tuvākā nākotnē, šīs svētības augļus.”

Tulkošanas procesā tika pieņemts lēmums tulkot par jaunu dziesmas, kuras bija tulkotas iepriekšējai dziesmu grāmatai, jo šie tulkojumi nebija īpaši veiksmīgi – no oriģinālā teksta bija saglabājies visai maz. Līdzīgu iemeslu dēļ par jaunu tika tulkotas arī tās dziesmas, kuras ir iecienītas arī citu kristiešu vidū un kurām pieejami seni tulkojumi latviešu valodā, piemēram, „Lai miers tev, dvēsele!”, „Cik dižens Tu!”, „Tuvāk pie Tevis, Dievs” un vairākas Ziemassvētku dziesmas.

„Strādājot pie dziesmām, biju spiesta tiekties pēc lielākas Gara vadības, jo tad tulkošana veicās iedvesmoti un raiti,” stāsta Gunita, „Lūdzu katru reizi, kad ķēros klāt tulkošanai. Tulkošanas procesā vislielāko gandarījumu sniedza mirklis, kad, izdziedot dziesmu, Svētais Gars apliecināja man, ka darbs paveikts veiksmīgi. Dzirdot citus dziedam manis tulkotās dziesmas, pārņem neizsakāmas prieka un pateicības jūtas. Es jūtos ļoti pateicīga, ka šis darbs tika uzticēts man.”

Vaicāta par to, kura ir viņas mīļākā dziesma, Gunita teic: „Tā noteikti ir „Kristum ticu es”, kuras vārdus sarakstījis viens no Baznīcas apustuļiem. Ik reiz, kad to dziedu, sajūtos ļoti tuva savam Glābējam un Pestītājam.”

Kristum ticu es, Viņš Ķēniņš mans!
No visas sirds lai dziesma skan,
Lai prieka pilnas gaviles
Uz augšu slavas dziesma nes!
Kristum ticu es, Viņš Dieva Dēls,
Ko sūtīja šurp Debess Tēvs.
Viņš dziedināja, kalpoja
Un labus darbus darīja.
Kristum ticu es, šis Vārds man svēts!
Viņš piedzima kā Dieva Dēls,
Starp cilvēkiem Viņš dzīvoja,
No grēka sāpēm izpirka.
Kristum ticu es, Mans Vadonis
Ir Tēva slavu mantojis.
Viņš saka: „Nāciet, sekojiet,
Ar Debess Tēvu dzīvosiet!”
Kristum ticu es, Mans Kungs, Mans Dievs!
Tik drošu pamatu Viņš sniedz.
No visa spēka pielūgšu,
Lai Viņa gaismu saņemtu.
Kristum ticu es, Viņš — Izpircējs!
No tumsas važām brīvs nu es,
Ar Viņu kopā laimīgi
Nu dzīvot varu mūžīgi.
Kristum ticu es, nav dižāka!
Viņš manas ilgas piepilda.
Un, kamēr nomāc bēdas, posts,
Viņš saka man: „Reiz tev taps dots!”
Kristum ticu es, lai kas ar nāk,
Caur Viņu būšu pasargāts.
Tā Kunga vaigu skatīšu,
Kad nāks Viņš, lai šeit valdītu.