Kalpošanas iespējas

Kalpošanas iespējas

Savas dzīve slaikā mēs kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi uzņemamies atbildību un vairākus pienākumus jeb aicinājumus draudzes, apgabala un pat pasaules līmenī. Visi amati lielākoties tiek uzticēti uz ierobežotu laiku – 3 līdz 9 gadus. Aicinājumu parasti izsaka attiecīgā līmeņa Baznīcas vadītājs, viņš arī pēc kāda laika no tā atbrīvo. Dodot aicinājumu, pārējiem Baznīcas locekļiem tiek lūgts atbalstīt cilvēku, kas to uzņēmies.
Ir tādi pienākumi, ko veic ikviens aktīvs Baznīcas loceklis. Piemēram, lai parūpētos par garīgā atbalsta sniegšanu, priesterības nesēji veic mājskološanu, t.i., regulāri (vismaz rezi mēnesī) apmeklē noteiktus draudzes locekļus (parasti vienam mājskolotāju pārim tiek uzticēts apmeklēt 3-4 ģimenes), daloties zināšanās par evaņģēliju un izzinot attiecīgo cilvēku vajadzības, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu. Arī sieviešu Palīdzības organizācija īsteno līdzīgu programmu, ko sauc par apmeklējošajām māsām. Māsas no Palīdzības organizācijas regulāri apmeklē cita citu, lai dalītos garīgajā vēstī un stiprinātu savstarpējo draudzību.

Baznīcai īpaši rūp Jēzus Kristus evaņģēlija sludināšana. Šī iemesla dēļ daudzi jauni vīrieši un sievietes (šobrīd aptuveni 86 000 misionāru apmēram 100 valstīs) dodas misijā uz pusotru līdz diviem gadiem. Papildus tam tiek veikti īpaši misijas uzevumi, kas lielākoties tiek uzticēti gados vecākiem cilvēkiem: medicīniskā aprūpe, lauksaimniecība, sociālais darbs, izglītība, tempļa darbs, ģimenes vēstures izpētes darbs u.c.. Misionari paši finansē savu misiju, nereti saņemot ģimenes, draugu vai vietējās draudzes locekļu atbalstu (skat. arī Misionāru kalpošana).
Patiesi Jēzus Kristus mācekļi vēlas apkārtējiem cilvēkiem kalpot. Glābējs teica: „No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā” (Jāņa 13:35).

Kad jūs tikāt kristīti, jūs noslēdzāt derību uzņemties Jēzus Kristus Vārdu. Pravietis Alma šo derību izskaidroja jaunpievērsto grupai, kas vēlējās kristīties. Viņš ievēroja, ka viņu vēlme „nākt Dieva pulkā” ietvēra vēlēšanos lietderīgi kalpot---„nest viens otra slogus, lai tie kļūtu viegli,” „sērot ar tiem, kas sēro,” un „mierināt tos, kuriem nepieciešams mierinājums” (Mos. 18:8--9).

Kad jūs tiecaties kalpot citiem, lūkojieties uz Glābēju kā uz savu piemēru. Lai gan Viņš atnāca uz zemi kā Dieva Dēls, Viņš pazemīgi kalpoja visiem, kas bija ap Viņu. Viņš paziņoja: „Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo” (Lūk. 22:27).

Glābējs, lai mācītu par kalpošanas nozīmīgumu, lietoja līdzību. Šajā līdzībā Viņš atgriežas uz zemi Savā godībā un atdala taisnīgos no ļaunajiem. Taisnīgajiem Viņš saka: „Nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis” (Mat. 25:34--36).

Taisnīgie, kuri bija neizpratnē par šo paziņojumu, vaicāja: „Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi apģērbuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis?” (Mat. 25:37--39).

Tad Tas Kungs atbild: „Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši” (Mat. 25:40).

Glābējs jūs aicina sevi nodot kalpošanā citiem. Jūsu iespējas darboties ir tik neierobežotas! Katru dienu meklējiet iespējas iepriecināt sirdis, teikt laipnus vārdus, veikt darbus citu labā un to labā, kas nespēj paši darīt, dalīties evaņģēlijā. Esiet uztverīgi pret Gara pamudinājumiem, kas jūs skubina kalpot. Jūs atklāsit, ka patiesa atslēga laimei nozīmē strādāt citu laimes labā.

Papildu norādes: Mat.22:35--40; 25:41--46; Lūk.10:25--37; Gal. 5:13--14; Mos. 2:17