Mācības un doktrīnas

Mācības un doktrīnas

Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents, teica:

 “Mēs esam kristieši visīstākajā nozīmē, un to atzīst arvien vairāk un vairāk cilvēku. Laiku pa laikam ir bijuši cilvēki, kas teikuši, ka mēs neesam kristieši. Viņi ir atzinuši, ka mēs tādi esam un ka mums ir ļoti vitāla un dinamiska reliģija, kas pamatojas uz Jēzus Kristus mācībām.

 Protams, mēs pieņemam Jēzu Kristu kā mūsu Vadītāju, mūsu Ķēniņu un mūsu Glābēju. Galvenā persona pasaules vēsturē, vienīgais pilnīgais cilvēks, kurš jebkad staigājis virs zemes, dzīvā Dieva dzīvais Dēls. Viņš ir mūsu Glābējs un mūsu Pestītājs, kura veiktais grēkus izpērkošais upuris piedāvā mūžīgās dzīves iespēju.

 Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi lūdz un pielūdz Jēzus Kristus Vārdā. Viņš ir mūsu ticības centrā un mūsu Baznīcas galva. Mormona Grāmata ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu un liecina par Viņa dievišķumu, Viņa dzīvi un Viņa veikto Izpirkšanu.”

M. Rasels Balards, Divpadsmito apustuļu kvoruma loceklis, teica:

”Ir daudzi, kuri saka, ka Pēdējo dienu svētie tic citādākam Jēzum nekā citi kristieši un ka tādēļ mēs neesam kristieši. . . . Mēs ticam Jaunās Derības Jēzum, un mēs ticam tam, kas Jaunajā Derībā par Viņu mācīts. Ir lietas, kam mēs ticam par Jēzu, kam netic citi kristieši, bet tas ir tādēļ, ka mēs caur atklāsmi zinām par Jēzu to, ko citi nezina. . . .

 Tas, ko mēs vēlamies vairāk par visu, ir lai kristieši, gan nekristieši saprastu, ka mēs mīlam To Kungu, Jēzu Kristu. Mēs godājam Viņa Vārdu. Mēs uzskatām par lielu godu un privilēģiju uzņemties uz sevis Kristus Vārdu kā kristiešiem un kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem.”

Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents, teica:

“Mēs neesam organizācija, kas ir atdalījusies no Romas katoļu vai jebkādas citas baznīcas. Mēs neesam saistīti ar reformāciju. Mēs paziņojam, ka šī ir Atjaunošana. Baznīcas mācības un organizācija ir tādas pašas, kādas tās bija senatnē.”

Dievs ir pilnīgs, viszinošs un visu varens — Visuma valdnieks. Viņš arī ir žēlsirdīgs, laipns un taisnīgs. Viņš ir mūsu Tēvs Debesīs. Mēs esam radīti pēc Viņa tēla (1. Mozus gr. 1:27). Viņam ir ķermenis, kurš izskatās līdzīgs kā mums, taču Dieva ķermenis ir nemirstīgs, pilnīgs un ar tādu godību, ko ar vārdiem nevar aprakstīt. Viņš pazīst un mīl katru no mums individuāli, jo mēs esam Viņa bērni. Viņam ir iecere, lai palīdzētu Saviem bērniem rast prieku šajā dzīvē un atgriezties, lai dzīvotu kopā ar Viņu pēc šīs dzīves.

Marions G. Romnijs, bijušais Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākā Prezidija loceklis, teica:

“Lai iegūtu mūžīgo dzīvi, cilvēkam jābūt tik pazemīgam un attīrītam, ka tas patiešām saņem ar Svētā Gara spēku personīgu liecību par to, ka Dievs ir mūsu Mūžīgais Tēvs un ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls un mūsu personīgais Glābējs, kā arī pasaules Pestītājs.”

Ģimenes var būt kopā mūžīgi.

Ģimenes attiecības var būt mūžīgas — ne tikai šajā dzīvē. Tāpat kā daži no dzīves lielākajiem gandarījumiem rodami ģimenes attiecībās, tuva ģimenes locekļa zaudējums var būt dziļu bēdu avots.

Taču nāve nav beigas mūsu attiecībām ar mīļajiem tuviniekiem. Tas Kungs atklāja Džozefam Smitam, ka “tas pats draudzīgums, kas ir starp mums šeit, būs starp mums tur [mūžībā], tikai tas būs saistīts ar mūžīgo godību” (Mācība un Derības 130:2).

Ģimenes locekļi, kuri pieņem Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu un seko Viņa piemēram, var būt kopā mūžīgi caur svētiem priekšrakstiem, kas tiek veikti Dieva svētajos tempļos.

Raksturīga Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas mācība ir, ka laulība starp vīrieti un sievieti var būt mūžīga. Laulības, kas tiek noslēgtas Baznīcas tempļos, nebeidzas ar nāvi. Laulība un ģimenes attiecības tiek “aizzīmogotas” ar priesterības pilnvarām (Mateja 16:19) un var turpināties cauri mūžībai, ja laulātais pāris ir uzticīgs Jēzus Kristus mācībām.

 1995. gadā Dieva dzīvojošais pravietis un Divpadsmit apustuļu kvorums uzsvēra laulības un ģimenes nozīmību deklarācijā ar nosaukumu: “Ģimene — Vēstījums pasaulei.” Mēs aicinām visus to izlasīt.

Džozefs Smits, jaunākais, piedzima 1805. gadā Šeronā, Vindsoras apgabalā, Vermontā, Džozefam un Lūsijai Makai Smitai. Viņam bija 10 brāļi un māsas. Viņa vecāki mācīja viņam lūgt, lasīt Bībeli un ticēt Dievam.

 Kad viņš bija 14 gadus vecs, Džozefs savā Pirmajā Vīzijā redzēja Dievu Tēvu un Viņa Dēlu, Jēzu Kristu. 17 gadu vecumā Džozefu sāka apmeklēt Debesu vēstneši, kuri viņu sagatavoja viņa lomai, lai uz zemes atjaunotu Jēzus Kristus Baznīcu. Viņš bija pravietis, līdzīgs tiem, kas bija Bībeles laikos.

Mormona Grāmata ir Svēto Rakstu grāmata, pielīdzināma Bībelei. Mormona Grāmata ir vēl viena liecība par to, ka Jēzus Kristus patiešām dzīvoja un, ka Viņš ir Dieva Dēls. Tā satur senatnes praviešu rakstus. Grāmatu sarakstīja daudzi senie pravieši ar pravietojuma un atklāsmes garu. Viņu vārdus, rakstītus uz zelta plāksnēm, citēja un saīsināja pravietis – vēsturnieks vārdā Mormons.

Galvenais notikums, kas ir pierakstīts Mormona Grāmatā, ir paša Tā Kunga Jēzus Kristus kalpošana starp nefijiešiem drīz pēc Viņa augšāmcelšanās. Jēzus Kristus pavēstīja šiem ļaudīm, ka viņi ir tie, par kuriem Viņš bija teicis - Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts; arī tās Man jāatved; arī viņas dzirdēs Manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans (Jāņa 10:16; 3.Nefija 15:16-24). Mormona Grāmata izskaidro evaņģēlija mācības, galvenajos vilcienos apraksta pestīšanas ieceri un pasaka cilvēkiem, kas tiem ir jādara, lai iegūtu mieru šinī dzīve un mūžīgu pestīšanu nākamajā dzīvē. Grāmatā ietvertas Jēzus Kristus mācības, kas liecina par Viņa veikto Izpirkšanu un par Viņa mīlestību. Tā atbalsta un apstiprina Bībeli.

 Mēs aicinām visus cilvēkus itin visur lasīt Mormona Grāmatu, pārdomāt savās sirdīs vēstījumu, ko tā satur, un tad vaicāt Dievam, Mūžīgajam Tēvam, Kristus Vārda, vai šī grāmata ir patiesa. Tie, kas tā darīs un vaicās ticībā, ar Svētā Gara spēku iegūs liecību par tās patiesumu un dievišķību (skat. Moronija 10:3-5).

Tavs Debesu Tēvs vēlas, lai tu būtu laimīgs/a. Grēks jeb slikta rīcība dara cilvēkus nelaimīgus, jo “bezdievība nekad nav bijusi laime” (Mormona Grāmata, Almas 41:10). Caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu Debesu Tēvs ir nodrošinājis ceļu, lai tu varētu nožēlot grēkus un saņemt piedošanu par nepareizām rīcībām.

 Lai nožēlotu grēkus, nepieciešams:

  • atzīties savos grēkos Dievam
  • just patiesu nožēlu par saviem grēkiem
  • lūgt Dievam piedošanu
  • darīt visu, ko vari, lai izlabotu problēmas, kas radušās tavas rīcības dēļ
  • novērsties no saviem grēkiem un tos neatkārtot

 Caur Kristus veikto Izpirkšanu patiesa grēku nožēlošana sniedz piedošanu un lielāku mieru šajā dzīvē. Tā sagatavo tevi dzīvot kopā ar tavu Debesu Tēvu pēc šīs dzīves.

Jēzus Kristus mācīja, ka mums jātiek kristītiem ar iegremdēšanu. Viņš Pats parādīja piemēru, tiekot kristīts, lai piepildītu visu taisnību (skat. Mateja 3:15).

 Mēs tiekam kristīti grēku atlaišanai. (Ap. d. 2:38, Ap. d. 22:16). Mēs arī tiekam kristīti, lai kļūtu par Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem un lai ieietu Dieva valstībā (Jāņa 3:5).

 Caur kristību priekšrakstu mēs apsolām jeb noslēdzam derību ar Dievu. Mēs apsolām pieņemt Kristu, kļūt par Viņa sekotājiem un turēt baušļus līdz savas dzīves beigām. Turpretī mūsu Debesu Tēvs apsola piedot mūsu grēkus un ļaut mums atgriezties, lai dzīvotu kopā ar Viņu, ja mēs turam savas derības.