Reģiona vadības vēstījums 

Mediatora jeb starpnieka misija

Kristus ir „labākas derības starpnieks”. Šī derība ļauj izpildīt taisnīguma un žēlastības prasības.

Misja mediatora
Elders Rūzvelts Teikseira, Kaboverde Reģiona Septiņdesmitais
Elders Rūzvelts Teikseira, Kaboverde Reģiona Septiņdesmitais

Vārds „mediators” ir cēlies no latīņu valodas un nozīmē — starpnieks.

Mūsu laicīgajā dzīvē ir gadījumi, kad mums ir nepieciešams starpnieks, piemēram, uzņēmējdarbībā, kad mēs pērkam vai īrējam māju vai automašīnu, kā arī risinot konfliktus.

Lai mediācijas process būtu veiksmīgs, starpniekam ir jābūt neitrālam, godīgam, objektīvam un jānodrošina, lai nevienas iesaistītās puses tiesības netiktu pārkāptas.

Tas Kungs paredzēja, ka daļa no laimes ieceres ir dzīve uz Zemes. Mūsu piedzimšana ir mūsu iepriekš izdarītās izvēles rezultāts, un tas ir ļoti svarīgs solis mūsu mūžīgajā attīstībā.

Mūsu laicīgā dzīve, kas ir ierobežota laikā, ir īsa un ar katru dienu kļūst īsāka. Un tomēr tā ir būtiska mūsu pestīšanai, jo ļauj mums katru dienu izdarīt izvēles, kas mūs var vai nu tuvināt Debesu Tēvam, vai arī attālināt no Viņa.

No ķēniņa Benjamīna mēs varam mācīties, ka „miesīgs cilvēks ir Dieva ienaidnieks un tāds ir bijis kopš Ādama Krišanas, un būs mūžīgi mūžos …, kamēr vien viņš neļaujas Svētā Gara mudinājumam” (Mosijas 3:19). Mēs nevaram sasniegt šīs dzīves mērķi, ja, būdami miesīgi, pūlamies vieni paši un nesaņemam palīdzību.

Król Beniamin

Mūsu uzmanību nemitīgi piesaista divi pretēji spēki, viens, kas kārdina mūs darīt labu, bet otrs — ļaunu. „Tāpēc Dievs Tas Kungs ļāva cilvēkam rīkoties patstāvīgi. Tad nu cilvēks nevar rīkoties patstāvīgi, nebūdams viena vai otra kārdināts” (2. Nefija 2:16).

Tas Kungs lieliski zina laicīgās dzīves izaicinājumus. Viņš zina mūsu stiprās un vājās puses. Viņš zina, ka šajā izvēļu procesā mēs kļūdīsimies, tāpēc Viņš mums ir devis starpnieku.

„Jo ir viens … starpnieks starp Dievu un cilvēkiem” (1. Timotejam 2:5). Šis Starpnieks ir Jēzus Kristus. Viņš ir Starpnieks mūsu derībās ar Tēvu. Tikai caur Viņu mēs nonākam pie mūsu Debesu Tēva.

Kristus ir „labākas derības starpnieks” (Ebrejiem 8:6). Šī derība ļauj izpildīt taisnīguma un žēlastības prasības.

Pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai Izpirkšanai un tam, ka Viņš aizlūdza par mūsu grēkiem, mums ir iespēja nožēlot grēkus un izpildīt visas derības prasības. Viņš šo darījumu padarīja iespējamu.

Mūsu Kungs savā bezgalīgajā gudrībā mums deva dienu, sadalot to 24 stundās; katra diena ir jauna diena, jauna iespēja, atdzimšana.

Katras dienas beigās mēs varam apdomāt savu rīcību un, pazemīgi lūdzot, varam nolikt Tā Kunga priekšā savus ikdienas centienus un izaicinājumus, pateikties un lūgt Viņa palīdzību jaunai dienai. Katra diena ir atdzimšana; mums ir jauna iespēja izvēlēties pareizo un būt nedaudz labākiem nekā iepriekšējā dienā.


Cik tā ir brīnišķīga svētība — zināt un sajust, ka caur patiesu grēku nožēlu mēs varam tikt atbrīvoti no saviem grēkiem.


Jezusa Chrystusa

Papildus mūsu Skolotājam Jēzum Kristum, mūsu mūžīgajam Augstākajam Starpniekam, Tas Kungs zina, ka saskaņā ar Viņa ieceri, mūsu dzīvē būs brīži, kad mums būs vajadzīgi citi tuvumā esoši starpnieki. Tāpēc šajās pēdējās dienās Viņš atjaunoja Savu baznīcu, kuras pamatā ir pravieši un apustuļi, kuriem ir visas priesterības atslēgas, un deva vietējos vadītājus, lai mums palīdzētu.

Pats galvenais — es zinu, ka mūsu dižākais Starpnieks ir mūsu Glābējs Jēzus Kristus. Cik tā ir brīnišķīga svētība — zināt un sajust, ka caur patiesu grēku nožēlu mēs varam tikt atbrīvoti no saviem grēkiem.

Es zinu — pat tad, ja mūsu pašu dzīvē viss neizdodas, pat ja mums tiek nodarīts pāri vai mēs tiekam vajāti līdz pat nāvei, mūsu Starpnieks Jēzus Kristus mūs nepievils. Es uz Viņu pilnībā paļaujos. Es zinu, ka viņš nodrošinās un pārliecināsies par to, ka beigu beigās visas mūsu tiesības, svētības un privilēģijas tiks aizsargātas un mēs gūsim uzvaru. Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.