Mormona Grāmata ― dievišķs vēstījums

Mormona Grāmata ― dievišķs vēstījums

Septiņdesmito kvoruma reģionālā pārstāvja vēstījums.

Guscins.jpg

Cilvēkiem visos laikos ir bijuši vajadzīgi skolotāji un līdzekļi, ar kuru palīdzību viņi varētu uzzināt Dieva gribu. Bībelē senais pravietis Amoss mācīja: „Jo Dievs Tas Kungs neko nedara, neatklājis Savu noslēpumu praviešiem, Saviem kalpiem” (Amosa 3:7). Amoss arī pravietoja: „Redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, visvarenais Dievs, Es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, nedz arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt Tā Kunga vārdus” (Amosa 8:11).

Diemžēl sākotnējais Bībeles teksts nav saglabājies. Laika gaitā daudzo tulkojumu dēļ no senebreju, aramiešu un grieķu valodas latīņu, baznīcslāvu un citu valodu tekstā ir veiktas dažas izmaiņas. Tas ir minēts Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas astotajā Ticības apliecinājumā: „Mēs ticam, ka Bībele ir Dieva vārds, ciktāl tā ir pareizi pārtulkota; mēs arī ticam, ka Mormona Grāmata ir Dieva vārds.” Tādējādi, dāvājot mums Mormona Grāmatu, Debesu Tēvs mums ir atklājis evaņģēlija pilnību. Ecēhiēla grāmatā mēs lasām pravietojumu par šo: „Atkal pār mani nāca Tā Kunga vārds: „Cilvēka bērns, ņem koka vēzdu un raksti uz tās: Jūdam un ar viņu apvienotiem Israēla bērniem. ― Tad ņem vēl vienu koka vēzdu un raksti uz tās: Jāzepam, Efraima un visa ap viņu apvienotā Israēla nama vēzda. Tad saliec abas tās vēzdas kopā, tā ka tās ir tikai viena vēzda tavā rokā” (Ecēhiēla 37:15-17).

Mormona Grāmatā pravietis Lehijs liecināja: „Un tā pravietoja Jāzeps, sacīdams: Lūk, šis gaišreģis tiks Tā Kunga svētīts; un tie, kas centīsies iznīcināt viņu, tiks satriekti; jo šis solījums, kuru es esmu dabūjis no Tā Kunga par manu gurnu augļiem, tiks izpildīts. Redzi, es esmu drošs par šī solījuma izpildīšanu; un viņa vārds tiks saukts pēc mana, un tas būs pēc viņa tēva vārda. Un viņš būs līdzīgs man; jo tā lieta, kuru Tas Kungs īstenos ar viņa roku, ar Tā Kunga spēku novedīs manu tautu pie izglābšanas” (2. Nefija 3:14-15). Prezidents Džeimss E. Fausts mācīja: „Džozefs Smits un Mormona Grāmata ― tas ir Tā Kunga, Jēzus Kristus, darba kodols, ko Viņš veic pēdējās dienās” („Džozefs Smits un Mormona Grāmata”, Ensign, 1996. g.).

Kas tā ir par dižu svētību ― dzirdēt liecības par Mormona Grāmatas patiesumu no mūsdienu praviešiem un gaišreģiem! Kādas apbrīnojamas liecības par Mormona Grāmatu mēs dzirdam no saviem brāļiem un māsām, kad viņi stāsta par to, kā šī grāmata izmainījusi viņu dzīvi un atnesusi mieru un labklājību viņu ģimenē! Bērnu liecības par Mormona Grāmatas patiesumu raisa īpašas un satraukuma pilnas sajūtas. Viņi ir mūsu nākotne, tāpēc viņu garīgie meklējumi un garīgās atklāsmes mums ir tik vērtīgas.

Reizēm kāds ne uzreiz saņem atbildi uz savām lūgšanām par Mormona Grāmatas patiesumu. Atbildes katram atnāk savā laikā. Dažreiz tam ir nepieciešami vairāki gadi. Piemēram, manas sievas mammai bija nepieciešami piecpadsmit gadi, lai viņa beidzot sajustu, ka tā ir vēstījums no Dieva, un tagad Mormona Grāmata ir kļuvusi par viņas galda grāmatu. Tomēr ar pārliecību varu teikt, ka katrs, kurš ar lūgšanu studēs Mormona Grāmatu, spēs saņemt atbildi, kas liecinās par tās dievišķību (Moronija 10:4-5).

Ir pagājis vairāk nekā divdesmit gadu kopš tā laika, kad mēs ar sievu pievienojāmies Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai. Man pirmā liecība par Baznīcas patiesumu kļuva tieši Mormona Grāmata. Man patīk to studēt, tāpēc ka tā patiešām nostiprina ticību, dāvā cerību, māca mīlēt, tā tuvina mūs Tam Kungam, Jēzum Kristum. „Un tie, kas pieņems to ticībā, un darīs taisnības darbus, saņems mūžīgās dzīves kroni” (M&D 20:14).

Elders Jurijs Guščins, Septiņdesmito kvoruma reģionālais pārstāvis