Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

/
“Mēs runājampar Kristu, mēs priecājamies par Kristu, mēs sludinām par Kristu, mēs pravietojam par Kristu.” /2. Nefija 25:26/

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir kristīga konfesija, kas iestājas par stabilām ģimenes vērtībām un konservatīvām morāles vērtībām sabiedrībā. Baznīcas mācībā ir daudz kopēja ar citām kristīgajām konfesijām, tomēr pastāv arī būtiskas atšķirības. Redzamākā atšķirība ir Mormona Grāmata, ko papildus Bībelei Baznīca izmanto kā Svētos Rakstus un kas ir senu praviešu raksti, kas liecina par Jēzu Kristu. Baznīcas draudzes atrodamas gandrīz visās pasaules valstīs. Baznīcu caur atklāsmēm vada pravietis un 12 apustuļi līdzīgi tam, kā tas tika darīts agrīnajā Baznīcā neilgi pēc Jēzus Kristus nāves un augšāmcelšanās. Baznīcā nav apmaksātas garīdzniecības. Pilnīgāku informāciju par Baznīcu iespējams atrast: http://www.mormon.lv/Jēzus Kristus ir ceļš

Vairāk par visu, Dievs vēlas palīdzēt mums, lai mēs varētu būt laimīgi šinī dzīvē un iegūt mūžīgo dzīvi. Viņš sūta savu Garu, lai mums palīdzētu. Svētie Raksti mums māca, ka Viņa Gars nevar būt ar mums, ja mēs grēkojam. Lai vai cik ļoti mēs censtos dzīvot bez grēka, mēs tomēr grēkojam un tas mūs attālina no Dieva.
Attālināšanos no Dieva grēku dēļ sauc par garīgo nāvi. Mēs izjūtam dziļu vientulību, kad mēs attālināmies no Dieva, mūsu Debesu TēvaKā mēs varam pārvarēt garīgo nāvi un allaž paturēt Dieva Garu, esot nepilnīgi?

Dievs mums deva Glābēju

Pirmslaicīgajā dzīvē Debesu Tēvs izraudzīja Savu Dēlu, Jēzu Kristu, lai sūtītu Viņu pasaulē kā mūsu Glābēju.
Ja mēs ticam Jēzum Kristum, sekojam Viņa mācībām un nožēlojam grēkus katru reizi, kad grēkojam, Viņa veiktā Izpirkšana jeb Viņa upuris var mazgāt mūs tīrus, padarot cienīgus atgriezties Dieva klātbūtnē. Kristus upuris un Augšāmcelšanās ļauj mums pārvarēt fizisko nāvi.Ikviens no mums tiks augšāmcelts un varēs dzīvot ar pilnīgu ķermeņi mūžīgi, tā pat kā Kristus.

Mūsu debesu Tēvs sūtīja Savu Dēlu, Jēzu Kristu, lai Tas būtu mūsu Glābējs un parādītu mums, kā dzīvot saskaņā ar Dieva ieceri.

Mums ir jādara sava daļa

Ikkatrs no mums pēc fiziskās nāves tiks augšāmcelts, neatkarīgi no tā, ko mēs esam darījuši šajā dzīvē. Bet mums ir jādara sava daļa, lai pārvarētu garīgo nāvi.
Lai mūsu grēki tiktu piedoti, tos ir jānožēlo un visu turpmāko dzīvi jāturpina pieaugt ticībā Jēzum Kristum. Mēs netiksim izglābti tikai, pateicoties kristībām vai tam, ka esam pasludinājuši ticību Jēzum Kristum. Lai varētu saņemt svētības šinī dzīvē un sagatavoties dzīvei debesīs, mums ir attiecīgi jārīkojas.

Ja mēs dzīvosim pēc Jēzus Kristus mācībām, mūsu ģimenes dzīve būs laimīgāka, savstarpējās attiecības uzlabosies un mēs jutīsim lielāku mieru, sastopoties ar grūtībām.

Viņš ir mūsu draugs

Jēzus Kristus evaņģēlijs dāvā mums cerību. Caur Viņu un tikai caur Viņu mēs varam iegūt visu to, ko Debesu Tēvs vēlas mums dot. Viņš ir mūsu Glābējs un draugs. Viņš ir mūsu Skolotājs un nevainojamais piemērs. Jo tuvāki mēs būsim Jēzum Kristum, jo labāk spēsim stāties pretim dzīves grūtībām un pārbaudījumiem.


Vairāk par Jēzu Kristu lasiet šeit!