Sākušās vispārējās konferences sesijas vadītājiem 

Prezidents Nelsons pasludina par izmaiņām Baznīcas norādījumos attiecībā uz priekšrakstu lieciniekiem

Prezidents Nelsons pasludina par izmaiņām Baznīcas norādījumos attiecībā uz priekšrakstu lieciniekiem

„Es liecinu par to, cik būtisks ir tas darbs, ko Tas Kungs mums katram ir uzticējis,” teica Baznīcas prezidents Rasels M. Nelsons. „Viņš ir sagatavojis mūs kalpošanai šajā laikā, un Viņš turpinās palīdzēt un atbalstīt mūs mūsu centienos — izveidot uz Zemes Viņa valstību.” 

 

Kā jau Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas oktobra vispārējās konferencēs ir ierasts, šorīt Baznīcas Augstākie pilnvarotie un Augstākās amatpersonas tikās, lai uzklausītu Augstākā prezidija norādījumus. Šajos norādījumos bija iekļauta jaunie Baznīcas norādījumi priekšrakstu liecinieku izvēlē, kas attiecas arī uz kristībām, kuras tiek veiktas dievnamos un tempļos.  

 

Prezidents Rasels M. Nelsons 

 

„Svēto tempļa derību ievērošanai ir būtiska loma tajā, lai mēs būtu cienīgi iemantot mūžīgo dzīvi — lielāko Dieva dāvanu Saviem bērniem,” mācīja prezidents Nelsons. „Tā kā mēs esam vadītāji Tā Kunga Baznīcā, mums būtu jāizprot mūžīgā patiesība, kas tiek mācīta templī. Mums ir jāsaprot, kāda ir derību, priekšrakstu un procedūru nozīme un ar ko šie aspekti ir atšķirīgi. ” 

 

Lai ilustrētu minēto domu, prezidents Nelsons pieminēja gan vēsturiskās, gan jaunās izmaiņas tempļa priekšrakstos un procedūrās, sakot: „Neviens no jauninājumiem attiecībā uz priekšrakstiem un/vai procedūrām neizmaina slēgto derību svēto būtību. Šie jauninājumi ļauj derībām iesakņoties to cilvēku dzīvē, kuri dzīvo citā laikā un apstākļos.”

 

Citējot Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas ceturtā prezidenta Vilfora Vudrafa pravietojumu, prezidents Nelsons teica: „Mēs vēl neesam tikuši cauri visām atklāsmēm. … Prezidents [Brigams] Jangs, kurš nāca aiz Džozefa Smita, … izveidoja šos tempļus un realizēja sava aicinājuma un amata mērķus. … Viņš paveica visu, ko Dievs no viņa prasīja. Taču viņš nesaņēma visas atklāsmes, kas attiecas uz šo darbu, un tāpat arī prezidents Teilors un Vilfords Vudrafs. Šim darbam nebūs gala, kamēr tas nebūs paveikts pilnībā.” 

 

Pēc tam prezidents Nelsons paziņoja par izmaiņām Baznīcas norādījumos attiecībā uz lieciniekiem, kuri piedalās kristībās vietējās draudzēs un templī.  

 

  1. Jebkurš Baznīcas loceklis, kurš ir ticis kristīts, var kalpot par liecinieku cita cilvēka kristībās. Šīs izmaiņas attiecas uz visām kristībām, kas tiek veiktas ārpus tempļa. 

 

  1. Veicot aizstājošās kristības par mirušu personu, par liecinieku var kalpot jebkurš, kam ir derīga tempļa rekomendācija, ieskaitot arī ierobežota lietojuma tempļa rekomendāciju.

 

  1. Jebkurš endaumentu saņēmušais Baznīcas loceklis, kam ir derīga tempļa rekomendācija, var kalpot par saistīšanas un aizstājošās saistīšanas priekšrakstu liecinieku. 

 

„Mēs ļoti priecājamies par šīm izmaiņām. Iedomāsimies, kā mīļotā māsa kalpo par liecinieci sava jaunākā brāļa kristībās. Iedomāsimies, kā gados vecāks pāris kalpo par lieciniekiem tempļa kristību telpā, kad viņu mazdēls kristī viņu mazmeitu par kādu no viņu mīļajām priekštecēm.” 

 

Prezidents noslēdza savas piezīmes, mācot: „Templis ir ikviena Baznīcas pasākuma un katra sasnieguma mērķis. Sludinot evaņģēliju, pilnveidojot svētos un pestījot mirušos, mēs ar visiem saviem pūliņiem pievēršamies svētajam templim. [Tas Kungs] ir norādījis un allaž norādīs to, kā šie priekšraksti būtu veicami, lai mēs varētu izprast un personīgi iedzīvināt ar Viņu noslēgtās derības.” 

 

Prezidents Dalins H. Oukss 

 

Turpinot runāt par mācību, ar kuru Brigamam Janga universitātē pirms divām nedēļām uzstājās prezidents Nelsons, prezidents Dalins H. Oukss, kurš ir pirmais padomnieks Augstākajā prezidijā, dalījās mācībā par Dieva bērnu mūžīgo iedabu, par Dieva ieceri viņu dzīvē un par baušļiem — mīlēt Dievu un savus tuvākos.  

 

„Kaut arī ar Dieva baušļiem tiek aizliegta jebkura veida netikumīga rīcība un atkārtoti uzsvērts, cik būtiska ir laulība vīrieša un sievietes starpā, Baznīcai un tās uzticīgajiem locekļiem vajadzētu saprotoši un cieņpilni pasniegties pretī indivīdiem, kuriem ir homoseksuālas tieksmes vai kuru seksuālā orientācija vai seksuālā identitāte nesaskan ar viņu iedzimto dzimumu,” mācīja prezidents Oukss. „Mēs nezinām, kādēļ rodas šīs homoseksuālas tieksmes un neskaidrības par savu seksuālo identitāti,” viņš turpināja. „Tas ir viens no izaicinājumiem, ko cilvēki var pieredzēt šajā laicīgajā dzīvē, kas ir tikai niecīga daļiņa no mūsu mūžīgās esamības.” 

 

Prezidents Oukss runāja par trim patiesajām doktrinārajām pamatmācībām, kuras Dievs mums ir atklājis, sakot: 

 

Pirmkārt, … Dievs ir radījis „vīrieti un sievieti”, [un šai] binārajai radīšanai pestīšanas iecerē ir izšķiroša loma.  

 

Otrkārt, mūsdienu atklāsme māca, ka mūžīgo dzīvi — lielāko Dieva dāvanu Saviem bērniem — ir iespējams iemantot vienīgi caur to radīšanas spēku, kas piemīt vīrieša un sievietes savienībai, kuri ir tikuši savienoti mūžīgajā laulībā (skat. Mācības un Derību 132:19). Tieši tādēļ Šķīstības likumam ir tik būtiska nozīme. 

 

Visbeidzot, ilggadējie doktrinārie paziņojumi, kas ir atkārtoti uzsvērti pirms 23 gadiem izdotajā deklarācijā  [Ģimene — vēstījums pasaulei] , nekad nemainīsies. Tie var tik skaidroti, sekojot iedvesmai.” Piemēram, „vēstījumā par ģimeni ar vārdu dzimums, kā tas kopš tā laika tiek izmantots Baznīcas paziņojumos un publikācijās, tiek domāts iedzimtais bioloģiskais dzimums”.     

 

„Sniedzot konsultācijas jebkuram Baznīcas loceklim, kam ir sarežģījumi attiecībā uz seksuālo orientāciju, Baznīcas vadītājiem vajadzētu apliecināt, ka Dievs mīl visus Savus bērnus, ieskaitot arī tos, kam ir neskaidrības par savu seksuālo identitāti vai citas ar LGBT saistītas izjūtas,” teica prezidents Oukss. „Šiem Baznīcas locekļiem un viņu ģimenēm ir unikāli izaicinājumi. Mums vajadzētu dāvāt viņiem cerību un kalpot viņiem, saskaņā ar Gara norādījumiem un viņu patiesajām vajadzībām, paturot prātā Almas pamudinājumu — sērot ar tiem, kuri sēro, un mierināt tos, kuriem ir nepieciešams mierinājums (skat. Mosijas 18:9). 

 

Tā kā mēs mīlam Dievu un izprotam Viņa diženo pestīšanas ieceri un Viņa baušļu nozīmi, mēs izrādām saviem tuvākajiem mīlestību, palīdzot tiem nākt pie Kristus, nožēlot grēkus un ievērot baušļus. Tā ir daļa no tā, kā mēs nesam cits cita slogus, lai tie kļūtu viegli.” 

Prezidents Henrijs B. Airings 

 

Prezidents Henrijs B. Airings, kurš ir otrais padomnieks Augstākajā prezidijā, runāja par Baznīcas vadītāju lomu un to, ko Tas Kungs tiem ir apsolījis.

 

„Viņš ir darījis mūsu visu labā to, ko Viņš ir darījis vienmēr. Mūsu kalpošanā ir apliecinājies šis patiesais apsolījums: „Jo Es iešu jūsu vaiga priekšā. Es būšu pie jūsu labās rokas un jūsu kreisās, un Mans Gars būs jūsu sirdīs, un Mani eņģeļi jums apkārt, lai jūs atbalstītu.” (Mācības un Derību 84:88.)” 

 

Prezidents Airings izmantoja Mormona Grāmatas līdzību par olīvkoku, sakot: „Mēs ar saviem centieniem nemainīsim Viņa plānus. Viņš īstenos Savu darbu Savā noliktajā laikā un Savā veidā. Mēs varam būt pārliecināti, ka Viņš svētīs mūs par mūsu mīlestības motivētajiem pūliņiem līdz pat mūsu mūža galam — lai cik daudz vai maz mums būtu atlicis.” 

 

Atzīstot, kādu slogu jānes vietējiem vadītājiem, mācot, mīlot, pamācot un pamudinot Baznīcas locekļus, prezidents Airings citēja kādreizējo Baznīcas prezidentu Spenseru V. Kimbalu. „Mēs vēlamies, lai Baznīcas programmas kalpotu Baznīcas locekļiem, nevis otrādi. Mēs vēlamies arī to, lai priesterības vadītāji lūgtu un rūpīgi ņemtu vērā savu Baznīcas locekļu vajadzības un pievērstos šo pamatvajadzību apmierināšanai.” 

 

Prezidents Airings teica: „Ņemot vērā vairumu organizatorisko izmaiņu, par ko ir ticis paziņots pēdējo mēnešu laikā, jūs varat redzēt, ka prezidenta Nelsona vadībā mēs daudzējādā ziņā esam pavirzījušies pretim mājās balstītam un individualizētam vadības stilam.”  

 

Es ceru, ka šajās apmācībās jūs klausīsieties ar ticību. Mēs kalpojam dzīvajam Glābējam, kurš ir aicinājis mūs šajā kalpošanā, pilnībā izprotot to cilvēku vajadzības, kuriem mēs kalpojam Viņa uzdevumā. Viņš zina, kas un kad būtu jāpaveic. Viņš atklāj savus nodomus Saviem praviešiem.” 

 

Turpinājums sekos 

 

Vadītāju sanāksmes turpināsies 3. oktobrī (ceturtdien) ar norādījumiem no Divpadsmit apustuļu kvoruma un citiem augstākajiem Baznīcas vadītājiem, ieskaitot Baznīcas bērnu, sieviešu, jauniešu organizāciju un Svētdienas skolas vispārējās amatpersonas.