Svētdienas skola. J.D. - Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

Svētdienas skola - Jaunā derība (Rīgas 1. draudze)

Janvāris

Dat.    Stundas tēma        
04.    1. nod. 'Lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus' (Jesajas 61:1-3; DŽST Lūkas 3:4-11; Jāņa 1:1-14, 20:31)        
11.    2. nod. 'Mana dvēsele slavē To Kungu' (Lūkas 1; Mateja 1)        
18.    3. nod. 'Jums šodien Pestītājs dzimis' (Lūkas 2; Mateja 2)        
25.    4. nod. „Sataisiet Tā Kunga ceļu' (Mateja 3-4; Jāņa 1:35-51)

Februāris

Dat.    Stundas tēma        
01.    5. nod. „Atdzimšana” (Jāņa 3-4)        
08.    6. nod. „Tie tūdaļ atstāja savus tīklus” (Lūkas 4:14-32; 5; 6:12-16, Mateja 10)        
15.    7. nod. 'Viņš dziedināja daudzus, kas sirga ar dažādām slimībām' (Marka 1-2; 4:35-41; Lūkas 7:11-17)        
22.    8. nod. Kalna sprediķis: 'Esiet pilnīgi' (Mateja 5)

Marts

Dat.    Stundas tēma        
01.    9. nod. „Dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības' (Mateja 6-7)        
08.    10. nod. 'Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis' (Mateja 11:28-30; 12:1-13; Lūkas 7:36-50; 13:10-17)        
15.    11. nod. „Viņš uz tiem daudz runāja līdzībās” (Mateja 13)        
22.    12. nod. „Es esmu dzīvības maize” (Jāņa 5-6; Marka 6:30-44, Mateja 14:22-33)        
29.    13. nod. 'Es tev došu debesu valstības atslēgas' (Mateja 15:21-17:9)


Aprīlis

Dat.    Stundas tēma        
05.    14. nod. „Kurš tad ir mans tuvākais?” (Mateja 18; Lūkas 10)        
12.    15. nod. „Es esmu pasaules gaisma” (Jāņa 7-8)        
19.    Vispārējās konferences skatīšanās        
26.    16. nod. „Es, neredzīgais, tagad varu redzēt” (Jāņa 9-10)

Maijs

Dat.    Stundas tēma        
03.    17. nod. „Ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?” (Marka 10:17-30; 12:41-44; Lūkas 12:13-21; 14; 16)        
10.    18. nod. „Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts” (Lūkas 15; 17)        
17.    19. nod. 'Tava ticība tev ir palīdzējusi' (Lūkas 18:1-8, 35-43; 19:1-10; Jāņa 11)        
24.    20. nod. „Vai jums, … jūs liekuļi!” (Mateja 21-23; Jāņa 12:1-8)        
31.    Apgabala konference


Jūnijs

Dat.    Stundas tēma        
07.    21. nod. 'Kāda būs Tavas atnākšanas laika zīme?' (Mateja 24)        
14.    22. nod. „Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta” (Mateja 25)        
21.    23. nod. „Mīliet cits citu, kā Es jūs esmu mīlējis” (Lūkas 22:1-38; Jāņa 13-15)        
28.    24. nod. „Šī ir mūžīgā dzīvība” (Jāņa 16-17)

Jūlijs

Dat.    Stundas tēma        
05.    25. nod. „Tomēr ne mans, bet Tavs prāts lai notiek” (Mateja 26:36-46; Marka 14:32-42; Lūkas 22:39-46)        
12.    26. nod. 'Tāpēc Es esmu dzimis' (Mateja 26:47-66; Marka 14:43-15:39; Lūkas 22:47-23:56; Jāņa 18-19)        
19.    27. nod. 'Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies' (Mateja 28; Lūkas 24; Jāņa 20-21)        
26.    28. nod. „Mēs esam liecinieki” (Ap. d. 1-5)

Augusts

Dat.    Stundas tēma        
02.    29. nod. „Mācekļu skaits stipri pieauga” (Ap. d. 6-9)        
09.    30. nod. „Dievs neuzlūko cilvēka vaigu” (Ap. d. 10-14; 15:1-35)        
16.    31. nod. „Draudzes tika stiprinātas ticībā” (Ap. d. 15:36-18:22; 1. un 2. vēst. tesalon.)        
23.    32. nod. „Dzīvojiet garā” (Ap. d. 18:23-20:38; Galatiešiem)        
30.    33. nod. 'Jūs esat Dieva nams' (1. kor. 1-6)


Septembris

Dat.    Stundas tēma        
06.    34. nod. „Turiet tās mācības, ko es jums uzticējis” (1. kor. 11-16)        
13.    35. nod. 'Ļaujieties salīdzināties ar Dievu' (2. kor.)        
20.    36. nod. 'Dieva mīļotiem, aicinātiem svētajiem' (Rom.)        
27.    37. nod. „Jēzus Kristus, mūsu ticības iesācējs un piepildītājs” (Ebrejiem)

Oktobris

Dat.    Stundas tēma        
04.    38. nod. „Tu par mani esi liecinājis” (Ap. d. 21-28)        
11.    Vispārējās konferences skatīšanās    
18.    39. nod. „Lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam” (Efeziešiem)            
25.    40. nod. „Es visu spēju caur Kristu” (Filipiešiem, Kolosiešiem, Filemonam)

Novembris

Dat.    Stundas tēma        
01.    Austrumeiropas reģiona konference         
08.    41. nod. „Labo cīnīšanos es esmu pabeidzis” (1. un 2. Tim.; Titam)       
15.    Apgabala konference        
22.    42. nod. „Šķīsta un neapgānīta reliģija” (Jēkaba v.)        
29.    43. nod. 'Izredzēta cilts' (Pētera 1. un 2. v.; Jūdas v.)


Decembris

Dat.    Stundas tēma        
06.    44. nod. „Dievs ir mīlestība” (Jāņa 1., 2. un 3. v.)        
13.    45. nod. „Kas uzvar, tas to iemantos” (Jāņa atkl. 1-3; 12)        
20.    46. nod. 'Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis” (Jāņa atkl. 5-6; 19-22)           
27.