Arhīvs

Tempļa brauciens ir atcelts saistībā ar ārkārtas situāciju, kas ir izsludināta Latvijā, kā arī koronavīrusa epidēmijas uzliesmojumu Zviedrijā, un pasaulē.
Esam pateicīgi par daudzajām atbalsta un rūpju izpausmēm, kas tikušas izrādītas. Baznīca turpinās cieši sekot norisēm un pēc vajadzības veikt papildu pielāgojumus. Mēs turpinām lūgt Dievu par visiem, kurus skāris šis vīruss.
Bērnu un jauniešu programma ir vērsta uz to, lai palīdzētu katram bērnam un jaunietim sekot Glābēja piemēram. Tā aizstāj visas esošās pasākumu un sasniegumu programmas.
Svētajos Rakstos ir minēts ļoti maz tādu svētu gadījumu, kad ir atskanējusi Dieva Tēva balss.  Tādēļ, kad Viņš ko saka, mums patiešām ir jāieklausās.
Grāmatas nosaukums ir „Vispārējā rokasgrāmata: Kalpošana Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā”, un tā aizstāj gan Handbook 1 (stabu prezidentiem un bīskapiem), gan Handbook 2 (visiem citiem vadītājiem).
Vispārējā rokasgrāmata ir atbalsta resurss tiem, kas kā brīvprātīgie vadītāji kalpo Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā.
Mormona Grāmata ir Dieva vārds — līdzīgi Bībelei. Tie ir Svētie Raksti, kuru stils un saturs ir līdzīgs Bībelei. Abās šajās grāmatās ir ietverta Dieva vadība, kā tā atklāta praviešiem, kā arī dažādu civilizāciju reliģiskās vēstures pieraksti.
'Mācība un Derības' ir Svēto Rakstu grāmata, kas satur no Tā Kunga dotas atklāsmes pravietim Džozefam Smitam un dažiem citiem mūsdienu praviešiem.
Īss ievads tajā, kas ir Bībele un par pieejamajiem materiāliem tās studēšanai.
Grāmatas „Svētie” otrais sējums ir stāsts par Jēzus Kristus Baznīcu pēdējās dienās.
Lai pielāgotos Baznīcas nosaukuma pareizai lietošanai, bezvadu tīkls sanāksmju namos un citās Baznīcas telpās tiks mainīts no „LDSAccess” uz „Liahona”.
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir kristīga konfesija, kas iestājas par stabilām ģimenes vērtībām un konservatīvām morāles vērtībām sabiedrībā.