Ģimenes vēsture

Ģimenes vēsture

Tempļi ir burtiski Tā Kunga nami. Tās ir svētas pielūgšanas vietas, kuras var apmeklēt Tas Kungs. Svētumā ar tempļiem vienīgi var salīdzināt mājas.

Viscaur vēsturē Tas Kungs ir pavēlējis Saviem ļaudīm celt tempļus. Mūsdienās Baznīca atsaucas Tā Kunga aicinājumam celt tempļus visā pasaulē, padarot tempļa svētības daudz pieejamākas lielam skaitam mūsu Debesu Tēva bērnu.

Priekšraksti dzīvajiem

Galvenais tempļu mērķis ir nodrošināt to priekšrakstu veikšanu, kas nepieciešami mūsu paaugstināšanai celestiālajā valstībā. Tempļa priekšraksti vada pie lielākām svētībām caur Jēzus Kristus veikto Grēku Izpirkšanu. Visam, ko mēs darām Baznīcā---mūsu sapulcēm un pasākumiem, mūsu misionāru centieniem, stundām, ko mēs mācām, un dziesmām, kuras mēs dziedam---vajadzētu mūs vērst uz Glābēju un darbu, ko mēs veicam svētajos tempļos.

Viens no priekšrakstiem, ko mēs saņemam veikšanai templī, ir endauments. Vārdsendauments nozīmē „dāvana,” un tempļa endauments patiešām ir dāvana no Dieva. Šis priekšraksts sastāv no virknes norādījumu, un tas ietver derības, ko mēs slēdzam, lai dzīvotu taisnīgi un izpildītu evaņģēlija prasības. Endauments palīdz mums koncentrēties uz Glābēju, Viņa lomu mūsu Debesu Tēva iecerē, un uz mūsu apņemšanos sekot Viņam.

Cita tempļa priekšraksta veikšana ir celestiālās laulības, kurās vīrs un sieva tiek viens ar otru saistīti uz mūžību. Saistīšana, ko veic templī, saglabājas mūžīgi, ja vīrs un sieva paliek uzticīgi tām derībām, ko tie noslēguši.

Bērni, kas piedzimst vecākiem, kas ir saistīti templī, ir dzimuši derībā. Šie bērni automātiski kļūst par mūžīgās ģimenes sastāvdaļu. Bērni, kas nav dzimuši derībā, arī var kļūt par mūžīgās ģimenes sastāvdaļu, kad to īstie vai audžu vecāki tiek viens ar otru saistīti. Priekšrakstu, pēc kura bērnus piesaista vecākiem, veic templī.

Ja jūs esat saņēmuši un veikuši tempļa priekšrakstus, vienmēr atcerieties tās derības, ko jūs esat noslēguši. Atgriezieties templī tik bieži, cik vien jūs varat. Ja jūs esat tēvs vai māte, māciet saviem bērniem par tempļa nozīmīgumu. Palīdziet tiem sagatavoties, lai tie būtu cienīgi ieiet templī.

Ja jūs neesat veikuši tempļa priekšrakstus, sāciet tagad tiem sagatavoties. Kad rodas iespēja, dodieties uz templi, lai piedalītos kristīšanas un konfirmācijas priekšrakstu veikšanā mirušo labā.

Priekšrakstu veikšana mirušajiem

Cilvēki, kas nomiruši, esot bez būtiskajiem evaņģēlija priekšrakstiem, var šos priekšrakstus saņemt caur darbu, kas tiek veikts tempļos. Jūs varat veikt šo darbu savu priekšteču un citu mirušo labā. Darbojoties to labā, jūs varat tapt kristīti un konfirmēti, veikt endaumentu un piedalīties vīra un sievas un bērnu pie vecākiem saistīšanā.

Jums vajag aktīvi meklēt savu mirušo priekšteču pierakstus, lai to labā varētu veikt tempļa darbu.

Cienīgums, lai ieietu templī

Lai ieietu templī, jums jābūt cienīgiem. Jūs varat apliecināt savu cienīgumu divās intervijās: vienā---ar savas bīskapības locekli vai savu draudzes prezidentu un otrā---ar savu staba prezidija locekli vai misijas prezidentu. Jūsu priesterības vadītāji saglabās šīs intervijas privātas un konfidenciālas. Katrā no šīm intervijām priesterības vadītājs jums vaicās par jūsu personīgo uzvedību un cienīgumu. Jums vaicās par jūsu liecību par Debesu Tēvu un Jēzus Kristus veikto Grēku Izpirkšanu un jums vaicās, vai jūs atbalstāt Baznīcas vispārējos un vietējos vadītājus. Jums vaicās apstiprināt, ka esat morāli tīri un ka jūs ievērojat Gudrības Vārdu, maksājat pilnu desmito tiesu, dzīvojat saskaņā ar Baznīcas mācībām, un neuzturat nekādas saistības vai attiecības ar atkritēju grupām.

Ja jūs intervijās sniedzat pieņemamas atbildes un ja jūs un jūsu priesterības vadītāji uzskata, ka esat cienīgi, lai ieietu templī, jūs saņemsit tempļa apmeklējuma rekomendāciju. Jūs un jūsu priesterības vadītāji parakstīs rekomendāciju, kas jums ļaus ieiet templī nākamos divus gadus, ja jūs paliekat cienīgi.

Tempļa apmeklējuma rekomendācijas intervijas sniedz jums lielisku iespēju pārbaudīt savu cienīgumu un dzīvesveidu. Ja kaut kas jūsu dzīvē nav kārtībā, runājiet ar savu bīskapu vai draudzes prezidentu krietni pirms savas intervijas tempļa apmeklējuma rekomendācijas iegūšanai. Viņš jums spēs palīdzēt, lai jūs sagatavotos būt cienīgs iegūt tempļa apmeklējuma rekomendāciju.

Tempļa apģērbs

Kad jūs ejat uz templi, jums vajadzētu valkāt savas labākās drēbes tāpat kā tad, kad jūs dodaties uz Baznīcu. Kad jūs esat tempļa iekštelpās, jūs apmaināt savas drēbes pret baltām tempļa drānām. Šī drēbju apmaiņa notiek ģērbtuvē, kur jūs lietojat aizslēdzamu skapīti un nodalītu pārģērbšanās vietu. Templī rūpīgi tiek uzturēta atturība.
Kad jūs savas drēbes ieliekat slēdzamā skapītī, jūs tur varat atstāt visus savus pasaulīgos traucēkļus. Ģērbušies baltās drānās, jūs varat izjust vienotību un līdzvērtību ar citiem cilvēkiem templī, jo ikviens, kas jums apkārt, ir ģērbies līdzīgi.


Tempļa gārmenta valkāšana

Kad jūs saņemat endaumentu, jums ir svētība visu savu dzīvi valkāt tempļa gārmentu. Jums tas ir jāvalkā saskaņā ar norādījumiem, ko dod endaumentā. Atcerieties, ka svētības, kas saistītas ar šo svēto privilēģiju, ir atkarīgas no jūsu cienīguma un jūsu uzticīguma, turot tempļa derības.

Gārments sniedz pastāvīgu atgādinājumu par derībām, ko jūs esat noslēguši templī. Jums vienmēr pret to jāattiecas ar cieņu. Jums nevajag to izrādīt citiem, kas nesaprot tā nozīmīgumu, un jums nevajag to pielāgot dažādiem ģērbšanās stiliem. Kad jūs to pareizi valkājat, tas sniedz aizsardzību pret kārdinājumu un ļaunumu. Gārmenta valkāšana ir iekšējas apņemšanās sekot Glābējam ārēja izpausme.

Svētības no tempļa apmeklēšanas

Papildus tam, ka templis ir vieta, kur tiek veikti svēti priesterības priekšraksti, tā ir miera un atklāsmes vieta. Kad jūs esat satraukti vai kad jūs nomoka izšķirošu lēmumu pieņemšana, jūs savas rūpes varat paņemt līdzi uz templi. Tur jūs varat saņemt garīgu vadību.

Dažkārt jūs varat justies, ka nespējat skaidri domāt, jo jūsu prāts ir tik ļoti noslogots ar problēmām un daudzko citu, kas pieprasa jūsu uzmanību. Templī šo problēmu putekļi var nosēsties, migla un dūmaka var izklīst, un jūs varat saprast to, ko jūs nesapratāt iepriekš. Jūs varat rast jaunus veidus, kā atrisināt grūtības, ar kurām jūs saskaraties.

Tas Kungs jūs svētīs, kad jūs izpildīsit svēto tempļa priekšrakstu darbu. Un svētības, ko Viņš jums sniedz, nav tikai tās, ko varat saņemt, kamēr esat templī. Viņš jūs svētīs visos jūsu dzīves aspektos. Jūsu darbs templī jūs stiprinās un jūs garīgi attīrīs.

Papildu norādes: Jes. 2:1--3; M&D 88:119; 109--110; 124:39--41