Teoloģija

Teoloģija

Nav iespējams vārdos izteikt Izpirkšanas pilno nozīmi, kas ir vissvarīgākais notikums pasaules vēsturē. Ciešot Ģetzemanes dārzā un uz krusta, Glābējs izpirka mūsu grēkus. Tās ir labās ziņas visiem cilvēkiem!

Mēs nespējam pilnībā izprast, kā Jēzus cieta par mūsu grēkiem. Taču mēs zinām, ka Ģetzemanes dārzā mūsu grēku nasta lika Viņam izjust tādu agoniju, ka Viņš asiņoja no katras poras (Lūkas 22:39–44).

Vēlāk, kad Viņš bija pienaglots pie krusta, Jēzus labprātīgi cieta sāpīgu nāvi pēc vienas no visnežēlīgākajām metodēm, kas jebkad zināma.

Glābējs mums teica: “Jo lūk, Es esmu izcietis tās par visiem, lai viņi varētu neciest tāpat kā Es” [skat. Mācība un Derības 19:16–17].

Jēzus Kristus izdarīja to, ko vienīgi Viņš spēja darīt, lai izpirktu mūsu grēkus. Lai Viņa veiktā Izpirkšana pilnībā darbotos mūsu dzīvē, mums jābūt ticībai Kristum, jānožēlo savi grēki, jātiek kristītiem, jāsaņem Svētais Gars, jāpaklausa Dieva baušļiem un jācenšas būt līdzīgiem Viņam. Ja mēs to darām, tad pateicoties Viņa veiktajai Izpirkšanai, mēs varam atgriezties, lai dzīvotu kopā ar Viņu un mūsu Debesu Tēvu mūžīgi.

Mormona Grāmata ir vēl viena liecība par to, ka Jēzus Kristus patiešām dzīvoja un ka Viņš ir Dieva Dēls. Tā satur senatnes praviešu rakstus. Viens no viņiem, Lehijs, dzīvoja Jeruzālemē aptuveni 600 gadus pirms Kristus dzimšanas. Dievs pavēlēja Lehijam vadīt mazu ļaužu grupu uz Amerikas kontinentu. Tur tie kļuva par lielu civilizāciju.

Dievs turpināja aicināt praviešu starp šiem ļaudīm. Mormona Grāmata ir praviešu un pierakstu vedēju rakstu apkopojums. Tā nosaukta Mormona vārdā, kurš bija viens no pēdējiem šo seno praviešu starpā.

Šie pravieši zināja par Debesu Tēva ieceri Viņa bērniem un par Jēzus Kristus misiju. Viņi pierakstīja, ka Kristus pēc Savas Augšāmcelšanās parādījās Amerikas ļaudīm, mācīja tiem Savu evaņģēliju un izveidoja starp tiem Savu Baznīcu. Grāmatā ietvertas Jēzus Kristus mācības, kas liecina par Viņa veikto Izpirkšanu un par Viņa mīlestību. Tā atbalsta un apstiprina Bībeli.

Mormona Grāmata noslēdzas ar brīnišķīgu apsolījumu, ka tie, kas to lasīs un no sirds par to lūgs, varēs ar Svētā Gara spēku zināt, ka tā ir patiesa (Moronija 10:4).

Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Viņš ir Debesu Tēva Vienpiedzimušais Dēls miesā. Viņš ir mūsu Pestītājs. Debesu Tēvs caur Jēzu Kristu ir nodrošinājis veidu, lai visi cilvēki varētu kļūt Viņam līdzīgi un atgriezties, lai dzīvotu kopā ar Viņu mūžīgi.

2014. gada sākumā Maskavā tika izdota uzziņu enciklopēdija par dažādām pasaules reliģijām, kas sastopamas mūsdienu Krievijā. Tās autore ir reliģiju pētniece un filozofijas zinātņu doktore, profesore E. S. Elbakjan (Е.С. Элбакян).

Minētajā enciklopēdijā ir 1800 rakstu par reliģisko dzīvi Krievijā, attiecībām starp valsti un baznīcu, kā arī reliģijas lomu sabiedrībā. Šajā enciklopēdijā iekļauti arī vairāki raksti par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu (mormoņiem): Dārgā Pērle; Džozefs Smits; Soltleiksitija; Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Mācība un Derības; Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca; Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Krievijā; Brigams Jangs.
Vairāk lasiet šeit!

Mēs mīlam Kristu. Mēs pielūdzam Kristu. Viņš ir mūsu piemērs un mūsu Glābējs.