Žurnāli un rokasgrāmatas

Žurnāli un rokasgrāmatas

Daudzi materiāli ir izvietoti lds.org valodu sadaļā:
https://www.lds.org/languages/lav?lang=eng
Tur atradīsiet arī šī gada mācību materiālus.

Vairāk par šo tēmu varat lasīt
- angliski: https://www.lds.org/magazines-and-manuals?lang=eng
- krieviski: https://www.lds.org/magazines-and-manuals?lang=rus

 

Evaņģēlija principi

Šī grāmata sniedz pārskatu par evaņģēlija principiem. Tā tika pārskatīta 2009. gadā, tiek izmantota personīgām studijām un Evaņģēlija principu stundās svētdienas skolas stundu laikā. 2010. un 2011. gadā tā tika izmantota arī Melhisedeka priesterības un Palīdzības biedrības stundās, katra mēneša otrajās un trešajās svētdienās.

'Mācību ceļvedis un skolotāja rokasgrāmata'

Evaņģēlija principi tika sarakstīti, lai tos varētu izmantot gan kā mācību ceļvedi, gan kā skolotāja rokasgrāmatu. Studējot šo rokasgrāmatu, meklējot Tā Kunga Garu, jūs varat augt savās zināšanās un liecībā par Dievu Tēvu, Jēzu Kristu, Viņa veikto Grēku Izpirkšanu un evaņģēlija Atjaunošanu. Jūs varēsiet rast atbildes uz dažādiem dzīves jautājumiem, iegūt pārliecību par savu mērķi un vērtību un ar ticību'
 
Baznīcas prezidentu mācības

Augstākais Prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums izdod grāmatu sēriju Baznīcas prezidentu mācības, lai jums palīdzētu padziļināt savu izpratni par atjaunoto evaņģēliju un tuvināties Tam Kungam caur Pēdējo dienu praviešu mācībām. Baznīcai izdodot jaunas grāmatas šajā sērijā, jūs savās mājās izveidosit evaņģēlija grāmatu krājumu. Šīs sērijas grāmatas ir paredzētas lietošanai gan individuālās mācībās, gan arī lai pasniegtu svētdienas nodarbības. Tās jums arī var palīdzēt sagatavot citas nodarbības vai runas un atbildēt uz jautājumiem par Baznīcas doktrīnu.

Individuāla mācīšanās

Studējot Prezidenta mācības, lūgšanā meklējiet Gara iedvesmu. Katras nodaļas beigās dotie jautājumi jums palīdzēs saprast Prezidenta mācības un pielietot tās savā dzīvē. Studējot šīs mācības, jūs varētu domāt par to, kā tās mācīt ģimenes locekļiem un draugiem. Tas nostiprinās jūsu izpratni par to, ko lasāt.