Biežāk uzdotie jautājumi par Vispārējo rokasgrāmatu

bilde

Vispārējās rokasgrāmatas nolūks

Kāds ir jaunās rokasgrāmatas nolūks, un kā tas tiek sasniegts?

Vispārējā rokasgrāmata ir atbalsta resurss tiem, kas kā brīvprātīgie vadītāji kalpo Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā. Tās galvenais nolūks ir vienkāršot norādījumus, kas vajadzīgi vadīšanai un kalpošanai Baznīcā, lai turpmāk palīdzētu visiem Dieva bērniem nākt pie Kristus un saņemt Viņa apsolītās svētības.

Vispārējās rokasgrāmatas vadošie principi ir šādi: 1) veicināt pielāgojamību visā pasaulē; 2) garīdznieciska stila izmantošana; 3) nodrošināt atbalstu audzēkņiem, piem., caur grafiku un tabulām; 4) piešķirt uzlabotu pieejamību un 5) atbalstīt uz atklāsmes saņemšanu vērstas domas.

Kāpēc Baznīca nolēma izdot jaunu rokasgrāmatu?

Doma par jaunas Vispārējās rokasgrāmatas izstrādi radās pirms vairākiem gadiem. Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums uzskatīja, ka Handbook 1 un Handbook 2 varētu uzlabot, lai labāk kalpotu Baznīcas locekļiem, kuru skaits visā pasaulē aizvien pieaug.

2016. gadā Augstākais prezidijs apstiprināja „vienkāršotas rokasgrāmatas” izstrādi mazām Baznīcas vienībām.

2017. gadā Augstākais prezidijs noteica veikt globālu izpēti par to, kā atjaunināta rokasgrāmata labāk apmierinātu Baznīcas locekļu vajadzības visā pasaulē.

2018. gadā Augstākais prezidijs deva norādījumu vienkāršot un apvienot rokasgrāmatas vienā grāmatā, ko varētu izmantot visi Baznīcas locekļi.

Kā jaunā rokasgrāmata labāk apmierina globālās Baznīcas vajadzības?

Daudzām Baznīcas vienībām visā pasaulē trūkst resursu, lai īstenotu dažas Baznīcas programmas, kas darbojas lielākās Baznīcas vienībās. Iepriekšējās rokasgrāmatas tika sarakstītas galvenokārt lielākām Baznīcas vienībām, bieži vien izraisot problēmas vienību vadītājiem ar mazākiem resursiem.

Jaunā Vispārējā rokasgrāmata atceļ šo pieeju. Tajā galvenā uzmanība ir vērsta uz būtiskajām programmām katrai Baznīcas vienībai. Tajā tad ir dotas adaptācijas iespējas, pamatojoties uz vietējām vajadzībām un pieejamajiem resursiem. Šāda pieeja palīdz vadītājiem visā pasaulē pēc vajadzības pielāgot Baznīcas programmas.

Cits globālas pielāgojamības piemērs ir tāds, ka Vispārējā rokasgrāmata vairāk tiek balstīta uz principiem. Kad vadītāji tiks savienoti ar Glābēju un patiesiem principiem, viņi spēs kalpot tā, lai vislabākajā veidā apmierinātu vietējās vajadzības.

Kā to nesen uzsvēra prezidents Henrijs B. Airings, Baznīca cenšas „būt pietiekami vienkārša, lai kalpotu saviem ļaudīm, atbilstoši viņu vajadzību līmenim. Tā ir tā vienkāršība, uz kādu mēs tiecamies” (citāts no Spencer W. Kimball, “Living the Gospel in the Home,” Ensign, May 1978, 101).

Vispārējās rokasgrāmatas izmantojamība

Iepriekš Handbook 1 bija pieejama tikai stabu prezidijiem, bīskapībām un dažiem citiem priesterības vadītājiem. Vairumam pēdējo dienu svēto vīriešu un sieviešu tā nebija pieejama. Kā šī jaunā rokasgrāmata palīdz viņiem?

Handbook 1 bija aprakstīti detalizēti administratīvie norādījumi, kas specifiski attiecās uz stabu prezidijiem un bīskapībām. Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums nesen ir nolēmuši, ka piekļuve šai informācijai var būt noderīga visiem Baznīcas locekļiem.

Kāpēc šī rokasgrāmata ir pieejama ne tikai Baznīcas locekļiem, bet arī publiski?

Baznīcas vadītāji uzskata, ka ir lietderīgi ļaut Baznīcai nepiederošiem redzēt, kā Jēzus Kristus Baznīca darbojas pēdējās dienās.

Vispārējās rokasgrāmatas struktūra

Kāpēc mums tagad ir viena rokasgrāmata divu vietā?

 • Tas samazina satura dublēšanu.
 • Tas ļauj ikvienam piekļūt vienam un tam pašam saturam.
 • Tas ļauj nodaļas sakārtot ap vienotu sistēmu — glābšanas un paaugstināšanas darbu.
 • Tas atvieglo informācijas meklēšanu, tāpēc ka tā ir vienā grāmatā.
 • Tas apvieno Baznīcas darbu vienā instrukciju kopumā.

Vai jaunā rokasgrāmata ir pakārtota kādam centrālam principam vai koncepcijai?

Tā ir organizēta ap glābšanas un paaugstināšanas darbu, kas ir izskaidrots 1. nodaļā: „Dieva iecere un tava loma glābšanas un paaugstināšanas darbā.”

Vai ir kāds būtisks saturs no Handbook 1, kas nav pieejams Vispārējā rokasgrāmatā?

Nē. Viss saturs ir pieejams visiem lasītājiem.

Vispārējās rokasgrāmatas pārstrādātās nodaļas

Kuras nodaļas ir jaunas šajā sākotnējā izlaidumā?

 • 1. nodaļa: „Dieva iecere un tava loma glābšanas un paaugstināšanas darbā”
 • 2. nodaļa: „Indivīdu un ģimeņu atbalstīšana glābšanas un paaugstināšanas darbā”
 • 3. nodaļa: „Priesterības principi”
 • 4. nodaļa: „Vadīšana Jēzus Kristus Baznīcā”
 • 15. nodaļa: „Reliģijas semināri un institūti”
 • 18. nodaļa: „Priesterības priekšraksti un svētības”
 • 32. nodaļa: „Grēku nožēlošana un Baznīcas piederības padomes” (kā arī noteikumi, kas ir šīs nodaļas pamatā, atrodami 38.6 sadaļā „Noteikumi un morāles jautājumi”)
 • 36. nodaļa: „Jaunu Baznīcas vienību izveide, mainīšana un nosaukumu došana tām”
 • 37. nodaļa: „Specializētie stabi, bīskapijas un draudzes”

Kāpēc tikai deviņas no 38 nodaļām būs pieejamas 19. februārī?

Kad pagājušogad tika pabeigtas vairākas svarīgas jaunās Vispārējās rokasgrāmatas nodaļas, Baznīcas vadītāji uzskatīja, ka tās būtu jāpublicē uzreiz, nevis jāgaida, kad tiks pabeigtas visas pārējās nodaļas. Baznīca rīkojas saskaņā ar šādu „pakāpeniskas publicēšanas” paraugu arī ar tikko iztulkotiem Svētajiem Rakstiem. Svēto Rakstu daļas tiek izlaistas, kad tās ir iztulkotas, tā vietā, lai gaidītu uz visa darba pabeigšanu.

Kurās no deviņām nodaļām, kas ir pieejamas 19. februārī, ir nozīmīgas izmaiņas?

Visām jaunajām nodaļām ir uzlabota lasāmība. Kur iespējams, ir samazināts arī vārdu skaits. Visās jaunajās nodaļās ir arī svarīgas izmaiņas saturā. Visbūtiskākās izmaiņas ir šādās nodaļās:

 • 1. nodaļa: „Dieva iecere un tava loma glābšanas un paaugstināšanas darbā” ir jauna nodaļa. Tajā ir paskaidrota saikne starp 1) Dieva laimes ieceri Saviem bērniem, 2) mūsu iespēju piedalīties Viņa glābšanas un paaugstināšanas darbā un 3) Baznīcas nolūkiem. Iepriekšējās rokasgrāmatās tika runāts par „Baznīcas trīskāršo misiju” un „dievišķi noteiktajiem pienākumiem”. Šī nodaļa balstās uz šiem principiem, lai skaidrāk un detalizētāk aprakstītu Dieva darba četrus aspektus:
  • Dzīvošana saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju
  • Rūpes par trūcīgajiem
  • Visu aicināšana pieņemt evaņģēliju
  • Ģimeņu savienošana uz mūžību

Šie četri Dieva darba aspekti nodrošina rokasgrāmatas organizatorisko struktūru. Kur tas ir piemērojami, atsevišķas nodaļas ir organizētas atbilstoši šai struktūrai.

 • 3. nodaļā: „Priesterības principi” tiek mācīta fundamentāla patiesība par priesterību, un tajā ir iekļautas Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma nesenās mācības par to, kā gan sievietes, gan vīrieši savos aicinājumos un norīkojumos var pielietot deleģētas priesterības pilnvaras.
 • 18. nodaļā: „Priesterības priekšraksti un svētības” ir iekļautas noderīgas saites un mācību videoklipi, kuros parādīts, kā izpildīt priekšrakstus un dot svētības. Drīzumā tiks pievienoti jauni video.
 • 32. nodaļa: „Grēku nožēlošana un Baznīcas piederības padomes” ir būtiski pārstrādāta Handbook 1 nodaļa „Disciplinārsodi Baznīcā”. Šā darba pamatā bija septiņi mērķi:
 • Garīdznieciskākas pieejas un stila izmantošana. Piemēram, „disciplinārās padomes” tagad ir „Baznīcas piederības padomes”. „Atskaitīšana uz laiku” tagad ir „formāli Baznīcas piederības ierobežojumi”. „Izslēgšana no Baznīcas” tagad ir „dalības pārtraukšana Baznīcā”. Bīskapiem un stabu prezidentiem ir doti norādījumi par to, kā ar līdzjūtību palīdzēt Baznīcas locekļiem, kad viņi nožēlo smagus grēkus.
 • Lielāka uzsvara likšana uz citu aizsargāšanu, kad persona kādu apdraud fiziski vai garīgi.
 • Struktūras uzlabošana, lai vadītāji secīgākā veidā var sekot nodaļas tekstam un tajā aprakstītajām procedūrām.
 • Kur iespējams, procedūru vienkāršošana. Piemēram, augstā padome vairs nepiedalās staba Baznīcas piederības padomēs, izņemot ierobežotus gadījumus.
 • Sniegt vairāk vadības par to, kādos gadījumos Baznīcas piederības padomes ir obligātas, kad tās varētu būt nepieciešamas un kad varētu būt pietiekama personīga konsultēšanās ar bīskapu vai staba prezidentu.
 • Skaidrāk un konkrētāk definēt smagus grēkus. Lielākā daļa šo definīciju ir pārceltas uz „Noteikumu un morāles jautājumu” sadaļu (38.6).
 • Paaugstināt konsekvenci, it īpaši vissarežģītākajās lietās, ar ko saskaras stabu prezidenti.

Vai arī citas nodaļas ir koriģētas?

Novecojusi informācija ir izņemta, piemēram, norādījumi par skautiem un Personības attīstības programmu. Terminoloģija, kas nesaskanēja ar koriģētajām nodaļām, piemēram, „Disciplinārsodi Baznīcā”, tika mainīta. Dažas nodaļas tika pārstrukturētas sakarā ar satura apvienošanu no divām grāmatām vienā.

Kad citas nodaļas tiks pārstrādātas un būs pieejamas?

Vispārējās rokasgrāmatas atlikušās nodaļas tiks publicētas ik pēc dažiem mēnešiem, kad tās kļūs pieejamas. Tiek sagaidīts, ka visa rokasgrāmata tiks atjaunināta angļu valodā līdz 2021. gada beigām.

Vispārējās rokasgrāmatas iezīmes

Mēs zinām, ka šī rokasgrāmata galvenokārt būs digitālā formātā un tiks regulāri atjaunināta. Kāpēc?

Rokasgrāmatai, kas galvenokārt ir digitālā formātā, ir šādas priekšrocības:

 • Tas ļauj vispārējiem Baznīcas vadītājiem vienkāršāk un lētāk veikt korekcijas.
 • Tajā ir izmantotas saites, kas nodrošina vieglu pieeju citiem Baznīcas avotiem.
 • Tas ļauj iegult mācību videoklipus.
 • Tas padara vieglāku satura meklēšanu.
 • Galu galā tas ļaus pielāgot saturu atbilstoši aicinājumam un ģeogrāfiskajam apgabalam.

Drukātie eksemplāri nākotnē būs pieejami reģionos ar ierobežotu digitālo piekļuvi.

Ko tas nozīmē, ka jaunā rokasgrāmata ir rakstīta, izmantojot garīdznieciskāku valodu?

Rokasgrāmata ir domāta Baznīcas vadītājiem un locekļiem, kuri dara Dieva darbu un kalpo Viņa bērniem. Garīdznieciskais tonis uzsver šī darba svēto raksturu un rūpes, ko vadītāji izjūt pret tiem, kuriem kalpo. Tas arī uzsver to, ka šis darbs pēc savas dabas ir galvenokārt garīgs, nevis administratīvs. Jaunajā rokasgrāmatā galvenā uzmanība tiek vērsta uz Kristu un principiem, nevis tikai uz procesu.

Kā jaunajā rokasgrāmatā tiks nošķirtas obligātās un izvēles programmas un resursi?

Rokasgrāmatas nodaļās ir iekļauta diferenciācija. Turklāt rokasgrāmatā tiks izmantota „izvēles resursa” ikona, lai norādītu uz Baznīcas programmām un resursiem, kas varētu būt ļoti noderīgi konkrētos apstākļos, bet nav obligāti katrai Baznīcas vienībai.

Kā es varu iegūt Vispārējās rokasgrāmatas PDF versiju skatīšanai vai drukāšanai?

Rokasgrāmatas PDF versija būs pieejama vietnes ChurchofJesusChrist.org Evaņģēlija bibliotēkas sadaļā.

Vispārējās rokasgrāmatas skaidrojumi

Rokasgrāmatā ir skaidrojumi par morāles jautājumiem, tajā skaitā jauna sadaļa par transseksuālām personām. Kas ir rakstīts jaunajā sadaļā par transseksuālām personām?

Jaunajā sadaļā par transseksuālām personām ir uzsvērts, ka pret cilvēkiem, kuri sevi uzskata par transseksuāliem, ir jāizturas ar iejūtību, laipnību, līdzjūtību un kristīgu mīlestību. Tajā ir paskaidrots, ka lielākoties dalība Baznīcā un daži priesterības priekšraksti ir neitrāli attiecībā pret dzimumu. Tomēr ordinācija priesterībā un tempļa priekšraksti tiek saņemti atbilstoši dzimšanas dzimumam. Tajā ir sniegtas vadlīnijas par to, kādos gadījumos Baznīcas locekļi, kuri sevi uzskata par transseksuāliem, var vai nevar saņemt šos priekšrakstus. Šajā sadaļā tie, kuri sevi uzskata par transseksuāliem, tiek mudināti piedalīties Baznīcas dzīvē.

3. nodaļā ir doti skaidrojumi par priesterības pilnvarām. Kāpēc to ir svarīgi saprast?

3. nodaļā ir uzsvērts, ka, lai arī vīriešiem tiek piešķirta priesterība un viņi tiek ordinēti priesterības amatos, gan vīrieši, gan sievietes, tiekot iesvētīti vai norīkoti kalpošanai Baznīcā, pielieto deleģētas pilnvaras, kad veic Dieva darbu. Baznīcas locekļiem ir svarīgi saprast, ka, neatkarīgi no dzimuma vai aicinājuma, tiem, kas ir iesvētīti vai norīkoti, tiek piešķirtas dievišķas pilnvaras un pienākumi, lai viņi darbotos savos aicinājumos un norīkojumos.

Vai Baznīca tagad ir pabeigusi korekciju veikšanu svarīgiem noteikumiem rokasgrāmatā?

Nē. Pēc vajadzības korekcijas tiks veiktas arī turpmāk.

Vispārējās rokasgrāmatas ieviešana

Pēc cik ilga laika tiks izlaistas Vispārējās rokasgrāmatas neangļu versijas?

Pašreiz noris tulkošanas plānošana. Tiek plānots, ka pusei no 51 valodas, kuru starpā ir valodas ar vislielāko Baznīcas locekļu koncentrāciju, jaunās rokasgrāmatas pirmā versija tiks publicēta aptuveni deviņu mēnešu laikā. Precīzāki grafiki būs pieejami plānošanas gaitā.

Kā lasītāji tiks informēti par nozīmīgām jaunām izmaiņām Vispārējā rokasgrāmatā pēc tās iznākšanas 19. februārī?

Jaunas izmaiņas tiks paziņotas divos galvenajos veidos:

 • Vadītājiem tiks nosūtīti oficiāli paziņojumi.
 • Kopā ar rokasgrāmatu tiks publicēts neseno korekciju kopsavilkums, kurā būs identificētas nozīmīgās izmaiņas un dota saite uz tām.

Kā lai es piekļūstu Vispārējai rokasgrāmatai, ja man nav Evaņģēlija bibliotēkas lietotnes?

Vispārējā rokasgrāmata ir vietnes ChurchofJesusChrist.org Evaņģēlija bibliotēkas sadaļā.

Kad pašreizējās rokasgrāmatas — Handbook 1 un Handbook 2 — tiks izņemtas no Evaņģēlija bibliotēkas? Kad mums ir jāatbrīvojas no drukātajiem eksemplāriem?

Šīs rokasgrāmatas paliks arhivētas Evaņģēlija bibliotēkā, līdz Vispārējā rokasgrāmata būs pieejama 51 valodā. Pēc tam tās tiks izņemtas, un visas personīgās piezīmes novecojušajās rokasgrāmatās — Handbook 1 un Handbook 2 — tiks zaudētas. Vadītājiem vajadzētu atbrīvoties no rokasgrāmatu Handbook 1 un Handbook 2 drukātajiem eksemplāriem, tiklīdz Vispārējā rokasgrāmata būs pieejama viņu valodā.

Kā lai es ātri iegūstu informāciju par to, kā pildīt savu aicinājumu?

Informācija par aicinājuma pildīšanu ir pieejama gan Vispārējā rokasgrāmatā, gan Evaņģēlija bibliotēkas sadaļā Bīskapiju un draudžu aicinājumi.