Mormona Grāmata

vēl viena liecība par Jēzu Kristu

lasa grāmatu

Dieva vārds

Misionāri izdala Mormona Grāmatas eksemplārus visā pasaulē — pat šobrīd, kad tu šo lasi. Kas šī ir par grāmatu? Ja tā tiek izdalīta bez maksas, kādēļ tik daudzi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi uzskata savu Mormona Grāmatu par vienu no visvērtīgākajiem īpašumiem? Kāda grāmata var likt tik daudziem lasītājiem mainīt savu dzīvi, savas domas un savas sirdis? Kāda grāmata var atbildēt uz šķietami neatbildamiem dzīves jautājumiem?

Mormona Grāmata ir Dieva vārds — līdzīgi Bībelei. Tie ir Svētie Raksti, kuru stils un saturs ir līdzīgs Bībelei. Abās šajās grāmatās ir ietverta Dieva vadība, kā tā atklāta praviešiem, kā arī dažādu civilizāciju reliģiskās vēstures pieraksti. Bībeli sarakstīja cilvēki, un tā ir sarakstīta par cilvēkiem Israēla zemē un apkārtējos apgabalos, un tajā sniegts apraksts kopš pasaules radīšanas līdz laikam, neilgi pēc Jēzus Kristus nāves, savukārt Mormona Grāmatā ir ietverta vēsture un Dieva darbi starp cilvēkiem, kuri dzīvoja Amerikā, laika posmā aptuveni no 600. g. pr. Kr. līdz 400. g. m. ē. Mormona Grāmatas pravieši pierakstīja Dieva darbus starp Viņa ļaudīm, un tos uz zelta plāksnēm apkopoja pravietis — vārdā Mormons.

Pirms šie uzticīgie kristieši gāja bojā, viņu ieraksts tika droši apslēpts. 1827. gadā Džozefs Smits ieguva šos senos pierakstus un ar Dieva dāvanu un spēku spēja pārtulkot senos pierakstus mūsdienu valodā. Mormona Grāmata līdztekus Bībelei liecina, ka Jēzus Kristus ir mūsu dievišķais Izpircējs un ka, dzīvojot saskaņā ar Viņa evaņģēliju, mēs varam rast mieru šajā dzīvē un mūžīgu laimi — nākamajā dzīvē.

Pārtulkota ar Dieva spēku

Dievs var cilvēkiem sniegt īpašu palīdzību, kad tā ir nepieciešama taisnīga iemesla dēļ. Lai Mormona Grāmata būtu pieejama katram no mums, Viņš deva Džozefam Smitam spēju tulkot no nepazīstamas valodas.

Kad Džozefs Smits bija 21 gadu vecs, eņģelis, vārdā Moronijs, iedeva viņam senus pierakstus. Džozefam bija tikai dažu klašu izglītība un viņš nezināja seno valodu, kurā bija veikti pieraksti uz zelta plāksnēm, taču viņš spēja tos pārtulkot, jo Dievs viņam deva šādu dāvanu un spēku. Tulkošana tika paveikta ātrāk nekā trīs mēnešos, un 1830. gadā Palmīrā, Ņujorkas štatā, tika iespiesti 5000 Mormona Grāmatas eksemplāru. Dievs izvēlējās Džozefu par pravieti, gaišreģi, atklājēju un tulkotāju, lai atjaunotu Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu mūsdienās, un Mormona Grāmatai šajā atjaunošanā bija būtiska loma. Džozefam Smitam tika dots neparasts aicinājums, un, pateicoties tam, ka viņš bija debesu svētību cienīgs, viņš spēja Mormona Grāmatu sniegt pasaulei.

Mormona Grāmata liecina par Kristu

Mormona Grāmatas centrā ir Jēzus Kristus, Viņa veiktā Izpirkšana un Viņa evaņģēlijs.

Mēs uzskatām, ka ticība Jēzum Kristum ir pirmais solis, lai izprastu evaņģēliju un saņemtu mūžīgo laimi, ko Dievs, mūsu Debesu Tēvs, vēlas sniegt ikvienam no mums. Taču no kurienes rodas ticība? Kā mēs varam sākt ticēt, ka Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs, ja mēs nezinām, kas Viņš ir vai ko Viņš izdarīja? Mēs varam augt ticībā Jēzum Kristum, lasot par Viņu Svētajos Rakstos un lūdzot Dievu, lai zinātu, ka tas, ko mēs lasām, ir patiesība.

Titullapā teikts, ka Mormona Grāmatas nolūks ir pārliecināt mūs visus, „ka JĒZUS ir KRISTUS, MŪŽĪGAIS DIEVS, kurš pasludina Sevi visām tautām” . Tā tika sarakstīta, lai mums palīdzētu iegūt patiesas zināšanas par Jēzu Kristu un Viņa misiju uz Zemes. Mormona Grāmata apstiprina to, ko mēs mācāmies Bībelē, — ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, kurš ieradās uz Zemes, lai mums palīdzētu pārvarēt mūsu grēkus. Mormona Grāmatas ļaudis — nefijieši un lamanieši — pierakstīja savas liecības par Jēzu Kristu. Daudzi pravieši, kuri sarakstīja Mormona Grāmatā ietvertos pierakstus, personīgi redzēja Kristu, tāpat kā tas notika ar apustuli Pāvilu, ko viņš pierakstīja Bībelē (skat. Ap. d. 9:3-6). Grāmatas kulminācija ir Jēzus parādīšanās visiem nefijiešiem neilgi pēc Savas augšāmcelšanās. Viņš svētīja viņus, mācīja viņiem evaņģēliju un teica:


„Piecelieties un nāciet pie Manis, lai jūs varētu likt savas rokas Manos sānos, un arī lai jūs varētu pataustīt naglu rētas Manās rokās un Manās kājās, lai jūs varētu zināt, ka Es esmu Israēla Dievs un visas zemes Dievs, un esmu ticis nonāvēts par pasaules grēkiem” (3. Nefijs 11:14).


Mormona Grāmata un Bībele apliecina viena otru

Līdzīgi kā divi aculiecinieki apstiprina kādu pamatojumu tiesā, gan Mormona Grāmata, gan Bībele liecina par Kristu.

Daži cilvēki domā, ka tāpēc, ka mēs lasām Mormona Grāmatu, mēs nelasām Bībeli. Tā vienkārši nav patiesība. Tas ir līdzīgi, kā teikt, ka mēs neēdam apelsīnus, jo mēs ēdam ābolus. Tie abi ir labi augļi! Mormona Grāmata nav Bībeles aizstājējs. Patiesībā, gan Mormona Grāmata, gan Bībele satur Jēzus Kristus evaņģēliju — kā tas tika atklāts dažādām civilizācijām, šo abu grāmatu studēšana var padarīt skaidrākas dažas grūti izprotamas likumsakarības. Mormona Grāmatā teikts, ka mums jālasa Bībele, un tā apstiprina Bībeles vēstījuma patiesumu (Mormona 7:8-10). Savukārt Bībelē Jēzus teica Saviem apustuļiem: „Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts; arī tās Man jāatved; arī viņas dzirdēs Manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans” (Jāņa 10:16). Pēc tam, kad Viņš bija augšāmcēlies, Kristus apmeklēja šīs „citas avis” Amerikas kontinentā, mācot nefijiešiem to pašu vēstījumu, ko Viņš bija mācījis Israēla ļaudīm. Mormona Grāmata padara saprotamu to, ka Jēzus Kristus vēstījums un Viņa veiktā Izpirkšana nav paredzēta tikai vienai cilvēku grupai vienā laika posmā. Tie ir paredzēti ikvienam cilvēkam, it visur, no vienas zemes malas līdz otrai. Tas, ka mums ir Mormona Grāmata kā vēl viena liecība par Jēzu Kristu, mums atgādina, ka Viņš rūpējas par katru no mums.

Mormona Grāmata atbild uz dvēseles jautājumiem

Vairumam no mums dvēseles dziļumos ir grūti jautājumi — tādi, uz kuriem neviens patiesībā nespēj sniegt atbildi. Daži no tiem ir dziļdomīgi jautājumi par mūsu esamības būtību.

Lasot Mormona Grāmatu, mēs mācāmies evaņģēliju un Dieva laimes ieceri . Zināšanas par to piešķir mūsu jautājumiem mūžības perspektīvu. Piemēram, no Rakstu panta, kur teikts, ka šī dzīve ir „[laiks], lai sagatavotos satikt Dievu”, mēs mācāmies, ka mēs turpināsim pastāvēt pēc savas nāves un ka, turot baušļus, mēs varam atgriezties debesīs (Almas 12:24). Vēl mēs mācāmies, ka būtiska mūsu mūžīgajai glābšanai ir grēku nožēlošana, piedošana un derība kalpot citiem. Uz visiem šiem dvēseles jautājumiem var rast atbildi, pielietojot Jēzus Kristus evaņģēliju, kā tas ir rakstīts Mormona Grāmatā.

Mormona Grāmata tuvina cilvēkus Dievam

Dievs ir mūsu mīlošais Debesu Tēvs. Lasot Viņa vārdus Mormona Grāmatā, mēs varam labāk iepazīt Viņu.

Daži Dieva raksturojumi liek domāt, ka Viņš ir abstrakts un nesasniedzams vai dusmīgs un atriebīgs, taču Mormona Grāmatā mēs mācāmies, ka „Dievs piemin katru tautu” (Almas 26:37) un ka, līdzīgi Mormona Grāmatas pravietim Lehijam, mēs varam tikt „[ieskauti] mūžīgi Viņa mīlestības rokās” (2. Nefija 1:15).

Lai arī mums, iespējams, nesanāks šajā dzīvē parunāt ar Dievu vaigu vaigā, Viņš ir mums devis Rakstus, lai mums palīdzētu tuvināties Viņam. Džozefs Smits par Mormona Grāmatu ir teicis, ka „cilvēks, dzīvojot pēc tās norādījumiem, nokļūs tuvāk Dievam nekā pēc jebkuras citas grāmatas”. Mēs nokļūstam tuvāk Dievam, attīstot ticību Viņam, un mēs attīstām ticību Viņam, mācoties par Viņa ieceri un turot Viņa baušļus.

Mormona Grāmata māca mūs par Dieva ieceri un parāda mums, kā tie, kuri dzīvo saskaņā ar Viņa padomu, tiek svētīti šajā dzīvē un viņsaulē. Kad mēs ar lūgšanu lasām, Svētais Gars var mūs mācīt dziļi mūsu sirdīs, ka Mormona Grāmatas vārdi ir vēstījums mums no mūsu Debesu Tēva — tas ir sūtīts, lai mums palīdzētu šajā dzīvē.

Kā uzzināt, ka Mormona Grāmata ir patiesa?

Godīgi studējot un pazemīgi lūdzot Dievu, mēs katrs pats varam uzzināt, ka Mormona Grāmata patiešām ir Dieva vārds.

Protams, viena lieta ir lasīt Mormona Grāmatu, un otra lieta — dziļi savā sirdī ticēt, ka tajā teiktais ir patiesība. Patiesa ticība jeb liecība par Mormona Grāmatas patiesumu tiek iegūta, kad Dievs sūta Savu Garu, lai apstiprinātu tā patiesumu, ko mēs lasām. Mēs varam sajust šo apstiprinājumu, kad studējam Mormona Grāmatu uzcītīgi un ticībā, kā mums ir apsolīts šajā Rakstu vietā:


„Un, kad jūs saņemsit šos pierakstus, es gribētu pārliecināt jūs, lai jūs vaicātu Dievam, Mūžīgajam Tēvam, Kristus Vārdā, vai šie pieraksti ir patiesi; un, ja jūs vaicāsit sirsnīgi, ar patiesu nolūku, būdami ar ticību Kristū, Viņš pasludinās jums patiesību par tiem ar Svētā Gara spēku. ”

Moronija 10:4

Dieva nodoms ir vienkāršs: mēs lasām Mormona Grāmatu, lūdzam un jautājam Viņam, lai Viņš mums pasaka, vai tas, ko mēs lasām, ir patiesība, un Viņš mums atbild, ar Svēto Garu sniedzot miera un pārliecības sajūtas. Pirmkārt, mums ir uzcītīgi jāstudē Mormona Grāmata, pielietojot tās principus savā dzīvē un cenšoties saprast tās mācības, ko Dievs vēlas, lai mēs apgūtu. Otrkārt, mums ir jālūdz Dievs „sirsnīgi, ar patiesu nolūku, [esot] ar ticību Kristū”. Mums jācer un jātic, ka Dievs mums atbildēs, un mums varētu būt jālūdz vairāk nekā tikai vienu reizi. Visbeidzot — mums jābūt gataviem pieņemt atbildi, kad tā tiks dota, lai kā tā tiktu dota. Ticēt tam, ka Mormona Grāmata patiešām satur Dieva vārdu, nozīmē to, ka mēs vēlēsimies dzīvot pēc ticības un paklausības standartiem, ko Viņš tajā ir izklāstījis. Dievs ir apsolījis, ka Viņš mūs svētīs ar daudz ko vairāk par to, kas tiek prasīts, lai dzīvotu pēc Viņa augstajiem standartiem.

Mormona Grāmatas īsfilmas

Baznīca ir izdevusi Mormona Grāmatas īsfilmu kolekciju. Tā ir pieejama kā angļu, tā krievu valodā. 

Video kolekcija angļu valodā apskatāma šeit! 
Video kolekcija krievu valodā apskatāma šeit!